Veiligheid

Wij helpen publieke organisaties om effectiever samen te werken aan veiligheidsopgaven. Daarbij combineren wij inhoudelijke expertise met onze kennis van organisatieontwikkeling. Veiligheidsopgaven vragen steeds meer van overheden. De maatschappelijke verharding heeft geleid tot een stijging van agressie en geweld tegen ambtenaren en politieke ambtsdragers. Het vraagt om goed veiligheidsbeleid en handhaving.

De onderwereld maakt gebruik van de bovenwereld waardoor georganiseerde criminaliteit diep in onze samenleving wortelt. Een stevige overheid die weerbaar is tegen ondermijning, is meer nodig dan ooit. Dit vraagt om een sterke aanpak waarin verschillende organisaties met elkaar samenwerken. Hiemstra & De Vries helpt overheidsorganisaties om gezamenlijk een effectieve aanpak te organiseren.   

Adviesbureau veiligheid en handhaving

Wat doen we?

Actieonderzoeken in de aanpak van ondermijning

Door actieonderzoeken in de aanpak van ondermijning helpen wij organisaties om beter zicht te krijgen op de problematiek én kansrijke interventies om deze aan te pakken. Wij helpen de verschillende partners om in gezamenlijkheid te bepalen welke interventies een effectieve aanpak maken en wat ervoor nodig is om deze uit te voeren. Deze manier van werken – waarbij informatie en actie hand in hand gaan – zorgt voor scherpere keuzes en beweging in de samenwerking. 

Toekomstgerichte evaluaties

Wij voeren toekomstgerichte evaluaties uit. Veiligheidsvraagstukken worden groter en complexer en vragen om inzet van een veelheid aan publieke en private partners. Denk onder meer aan politie, gemeenten, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar ook samenwerkingsverbanden als Veiligheidsregio’s en Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC). Deze organisaties hebben ieder hun rol en taak, maar samenwerking is nodig om maatschappelijk effect te bereiken. Vooruitblikken met het oog op de toekomst is nodig om de samenwerking te blijven verbeteren. Wij voeren toekomstgerichte evaluatieonderzoeken uit naar onder meer: 

  1. de (netwerk)samenwerking van betrokken partners en de effectiviteit van regionale en lokale samenwerkingsverbanden;  
  2. de effectiviteit van integrale – en bestuurlijke interventieteams; 
  3. de uitbreiding van bevoegdheden van boa’s (domeinoverstijgend werken). 
Integrale samenwerking en besluitvorming

Wij verbeteren de organisatie van integrale samenwerking en besluitvorming

  1. We zien nog (te) veel dat afdelingen veiligheid een klein “eiland” vormen binnen grote publieke organisaties zoals provincies en gemeenten. Terwijl veiligheid een diversiteit aan beleidsterreinen raakt en om een integrale aanpak vraagt. Denk bijvoorbeeld aan de ruimtelijke ontwikkeling ten aanzien van het buitengebied of bedrijventerreinen, het sociaal domein als het gaat om weerbare jeugd, maar ook debiteurenbeheer in het verhinderen van criminele geldstromen. Met onze inzet ondersteunen wij publieke organisaties te komen tot samenhangendere afwegingen die ten goede komen van de veiligheid. 
  2. Wij helpen de samenwerking tussen organisaties te verbeteren door zowel de gezamenlijke ambities en belangen als de rollen en processen scherp(er) te definiëren. We helpen samenwerkingsverbanden om de maatschappelijke opgave te vertalen naar concrete doelen en afspraken.
  3. We helpen de grip op inhoudelijke veiligheidsdossiers te vergroten door aan de hand van onze methodiek van opdrachtgericht samenwerking meer overzicht te krijgen op het werkpakket.
Strategieontwikkeling

We ondersteunen samenwerkende overheidspartners bij hun strategieontwikkeling ten aanzien van veiligheidsopgaven. Het wordt steeds belangrijker voor publieke organisaties om de blik vooruit te richten. Welke vragen komen op jouw organisatie af en wat betekent dit voor de wijze van organiseren en samenwerken? We helpen organisaties aan handvatten om hier op de lange en korte termijn mee om te gaan. 

Leiderschap in veiligheidsopgaven

We versterken het leiderschap in veiligheidsopgaven. Van publieke leiders wordt veel verwacht. Van de leiders in veiligheidsopgaven des te meer. Met onze leiderschapsprogramma’s werken wij aan sterke publieke leiders in veiligheidsopgaven. 

Dagvoorzitter

We begeleiden bijeenkomsten of zijn dagvoorzitter bij bijeenkomsten in het brede veiligheidsdomein. Denk hierbij aan heidagen om jullie strategie te bepalen of grotere conferenties om de diversiteit aan partners in het veiligheidsdomein te betrekken bij een onderwerp. 

Interimrollen

Sommige opgaven vragen om in te stappen, beweging te brengen, de organisatie mee te nemen. Dat kan niet altijd van buitenaf. Daarom vervullen we een interim-rol wanneer de onderliggende opgave daar om vraagt.

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Ward of Marlou.

  • 06-12040468
  • 06-12681048

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over Veiligheid & Handhaving in de publieke sector.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries