Fysieke leefomgeving

Woningbouw, klimaat, mobiliteit, natuur en stikstof. Grote opgaven die we inmiddels allemaal kennen, maar om hierop resultaten te boeken zijn er professionals nodig die slim combineren, samenwerken en doelen ook daadwerkelijk realiseren.

Realisatiekracht is wat mij betreft het woord van 2023, want alleen samen gaan we zichtbare resultaten boeken.

- Jeroen Niemans

Welke perspectieven zien wij?

De opgaven in het fysieke domein zijn fors voor gemeenten, provincie en ministeries. De komende jaren moet er veel gebeuren om richting te geven aan de toekomst en tegelijkertijd resultaten te boeken. Opgaven die je als overheid niet alleen kan doen maar waarbij effectieve samenwerking met partners cruciaal is. Dit vraagt niet alleen het verduidelijken van processen, procedures en heldere ruimtelijke kaders, maar juist ook het verbinden van professionals die werken aan beleid én uitvoering.

Hoe organiseer je oplossingen in het fysieke domein?

De uitdaging voor publieke organisaties is om ruimtelijke keuzes te maken en intern heldere sturingslijnen te organiseren. Het helpt als de organisatie een werkend beleidskader heeft en gaat sturen met de instrumenten van de Omgevingswet. Werk meer opgave- en gebiedsgericht, waarbij opgavemanagers en gebiedsmanagers samen keuzes maken. Betrek daarbij ook de kennis en ervaring van de uitvoeringsgerichte afdelingen.

Welke competenties zijn hiervoor nodig?

De moderne publieke organisatie kan niet langer verkokerd werken in sectoren en domeinen. Dit vraagt dat professionals op een integrale, resultaatgerichte manier effectief samenwerken. Om met de huidige ruimtelijke opgaven aan de slag te gaan, is ambtelijk vakmanschap nodig. In het fysieke domein zijn inhoudelijke experts nodig die duidelijk zijn over hun rol en vanuit inhoudelijke kennis verbindingen kunnen leggen. Met als doel om samen te werken aan de doelen die je als stad of dorp voor ogen hebt.

Actuele berichten

Kennis & Inzicht

arrow_forward
arrow_back

Nu de volgende stap zetten.

Neem contact op met Jeroen of Tim.

  • 06-15414865
  • 06-52571445
info

PDF 8 lessen voor meer realisatiekracht in het fysieke domein

download Download PDF

2023 Copyright - Hiemstra & De Vries