Lenny Putman

  • 06-23625257
Lenny Putman

Energietransitie als urgente maatschappelijke verandering en samenspel

Ik richt mij al ruim 25 jaar op energie, klimaat en milieuvraagstukken, de veranderingen daarop in de samenleving en de ‘governance’ hieromtrent. Ik benader deze vraagstukken als zowel een fysiek als een maatschappelijk veranderingsproces met een betwist eindbeeld. Een verandering die niet alleen vraagt om technisch-fysieke en economische afwegingen, maar ook gaat over waarden, mensbeeld en leefwereld en over politieke keuzes. Ik benader ‘governance’ als een samenspel van veel partijen op verschillende schaalniveaus met daarin een belangrijke rol voor overheden en publieke organisaties. Ik kijk daarbij ook naar het samenspel binnen overheden en publieke organisaties.

De laatste jaren richt ik mij in het bijzonder op de energietransitie. De energietransitie is noodzakelijk om vergaande klimaatverandering te voorkomen en om voor iedereen, vandaag en in de toekomst, toegang tot energie te garanderen. Daarbij zie ik energie als een basisbehoefte voor welzijn en welvaart. De geopolitieke spanningen die leiden tot extreme schommelingen in prijzen en beschikbaarheid van energie en de toenemende potentiële dreiging van aanvallen op vitale infrastructuur en voorzieningen, maken het energievraagstuk nog urgenter. De netcongestie laat zien dat bestaande werkwijzen en sturing hierop aan verandering toe is, met nieuwe vormen van samenwerking en een nieuwe rol voor provincies en gemeenten. In de warmtetransitie hebben gemeenten de regierol gekregen met nieuwe taken, bevoegdheden en financiële middelen. Dat vraagt om strategie, organiseren, sturen en samenwerken.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Ik help overheden en publieke organisaties, waaronder gemeenten en regio’s, op strategie en samenwerking op de energietransitie en ik help hen beter te worden in het realiseren van hun energie en klimaatdoelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over hoe de regierol op de warmtetransitie op te pakken en te organiseren. Of over opgavegericht, gebiedsgericht en lerend werken in de energietransitie. Of over samenwerken binnen de organisatie of een regio op energie en energie-infrastructuur. Met de verschillende expertises en collega’s van Hiemstra & De Vries, kan ik je helpen met deze en andere soorten organisatievraagstukken op de energietransitie.

Wat breng ik mee?

Met mijn studie milieuhygiëne en mijn onderzoekerservaring milieusociologie bij Wageningen Universiteit heb ik een sterke kennisbasis. Door mijn jarenlange ervaring als programmamanager duurzaamheid, procesmanager warmte, en programmamanager regionale energiestrategie bij verschillende gemeenten en regio’s ken ik de werkelijkheid en vraagstukken van overheden van binnenuit. Door mijn ervaring als adviseur ben ik bekwaam in veranderings- en organisatievraagstukken. Door mijn bestuurlijke en politieke ervaringen kan ik goed omgaan met de politiek-bestuurlijke werkelijkheid en daarin meedenken.

 

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries