Stevige lokale teams

Lokale teams

Het sociaal domein wordt gekenmerkt door schaarste. Er is sprake van te weinig personeel, minder financiële middelen en een toenemende zorgvraag. Daardoor is het lastig om ervoor te zorgen dat inwoners tijdig de juiste zorg krijgen. Lokale teams spelen hierin een belangrijke rol en zijn voor veel gemeenten een belangrijke speler. De druk op de lokale teams zal in de toekomst alleen maar toenemen, terwijl de professionals in deze teams nu al een grote druk ervaren en worstelen met de scheiding tussen beleid en uitvoering.

Wat zijn stevige lokale teams?

Stevige lokale teams zijn samengesteld uit professionals van verschillende organisaties en disciplines, zoals welzijn, ondersteuning, participatie en zorg. Een lokaal team werkt voor inwoners uit een bepaalde wijk of gebied die ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo, Jeugdwet en soms de Participatiewet. Professionals met verschillende expertises zorgen voor een integraal ondersteuningsaanbod. Hierdoor hoeven inwoners niet bij verschillende loketten aan te kloppen, maar zijn zij meteen op het juiste adres.

Waarom inzetten op stevige lokale teams?

Ruim 80% van de gemeenten heeft sinds najaar 2015 een lokaal team. Veel gemeenten zagen het inzetten van de (wijk)teams als dé oplossing in de aanpak van sociale problematiek. De teams moet de spreekwoordelijke spin in het web vormen van preventieve hulp op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Stevige lokale teams zijn in staat om op basis van een integrale aanpak (de toegang tot) maatwerkvoorzieningen mogelijk te maken zodat de inwoner tijdig de juiste hulp of ondersteuning krijgt.

Stevige lokale teams zorgen ervoor dat inwoners snel en goed geholpen worden. Het voorkomt verslechtering van de situatie, en daarmee duurdere en onnodige zorg.

Uitdagingen voor stevige lokale teams

Hoewel de meeste lokale teams nu een aantal jaar operationeel zijn, blijkt uit onderzoek dat 90% aangeeft nog volop in ontwikkeling te zijn. Niet onverwacht gezien de grote maatschappelijke opgaven waar zij als teams voor aan de lat staan. De sterk toegenomen vraag om jeugdzorg en -hulp, het ontwikkelen van een integraal ondersteuningsaanbod, het organiseren van een centrale toegang, evenals de bezuinigingsopgaven voor veel overheden, toenemende financiële zorgen en de huidige personeelstekorten resulteren in complexe opgaven. Naast deze maatschappelijke opgaven, blijkt ook het outreachend en preventief werken een uitdaging. Het faciliteren en ondersteunen van collectieve oplossingen zijn taken die bij de wijkteams nog onvoldoende uit de verf komen. En daar zijn allerlei redenen voor: van een enorme caseload tot toegenomen complexiteit van vraagstukken die veel tijd en expertise vergen. Een hoge uitstroom van professionals en wachtlijsten bij de ggz en jeugdzorg, waardoor wijkteamleden hun cliënten langer moeten helpen gedurende de overbruggingsperiode, spelen eveneens een grote rol.

Onze expertise

De uitdagingen vragen om een wendbare organisatie, een scherpe strategie en een concreet handelingsperspectief. Het werken als stevige lokale teams vraagt om een goed werkend samenspel tussen de gemeente en maatschappelijke partijen. Maar ook dat de professionele ruimte optimaal gebruikt wordt. In de opdrachten die wij begeleiden zorgen we ervoor dat de teams beter samenwerken en de (T-shape) professionals elkaar versterken. We helpen de teams om de kracht van het netwerk te benutten en stapsgewijs de werkzame elementen op te schalen. Om dit te bereiken doorbreken we niet helpende patronen in houding en in systemen. Altijd met oog voor de korte én langere termijn, waarbij de inwoner, de professional en de houdbaarheid van het stelsel centraal staan.

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries

De afgelopen jaren hebben wij veel wijkteams of lokale teams, gemeenten en uitvoeringsorganisaties (o.a. Amersfoort, Haarlem, Utrecht, Amsterdam) geholpen om zich goed neer te zetten of verder te ontwikkelen. Opdrachtgevers kiezen voor ons omdat wij de opgaven van het sociaal domein kennen en weten welke methodieken helpen om de gewenste organisatie- of teamverandering te realiseren. Onze inzet richt zich op strategieontwikkeling, inrichtingsvraagstukken, versterking van het samenwerken (in een netwerk), de financieringsstromen en de vakontwikkeling van de T-shape professionals. Wij faciliteren het leiderschap, eigenaarschap en de juiste inrichting en positie van de lokale teams. Hierbij benutten we onze kennis van het krachtig gebiedsgericht werken. Zo bevorderen we de kwaliteit van de uitvoering en zorgen we dat het leren, evalueren en verbeteren in de eigen context een centrale plek krijgt.

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem dan contact op met Chiel of Veerle.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries