Regionale samenwerking

In het sociaal domein spelen complexe opgaven en brede maatschappelijke uitdagingen. Deze overstijgen de lokale situatie en vragen dan ook om een gebiedsoverstijgende oplossing. Regionale samenwerking is belangrijk om ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te kunnen bieden en de (administratieve) lasten te verlagen.

Wat is regionale samenwerking?

Regionale samenwerking vindt plaats tussen gemeenten, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en andere relevante partners. Zo moet en deel van de jeugdhulp regionaal georganiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan specialistische jeugdhulp. Ook kiezen gemeenten ervoor om samen te werken wanneer het slimmer is om ‘de achterkant’ van de organisaties op elkaar af te stemmen. Gemeenten kunnen meer samen optrekken in bijvoorbeeld beleidsvorming, inkoopafspraken, sturing en monitoring. Hierdoor hebben zorgaanbieders een meer voorspelbare toekomst, meer eenduidige afspraken en daardoor simpelweg meer tijd voor de zorg die nodig is.

Succesvol regionaal samenwerken is zo makkelijk nog niet. Er is een gedeelde strategie en ambitie nodig om de samenwerking te laten slagen. De samenwerking moet aansluiten op de lokale situatie. Er is een uniformering van het werken in de regio nodig, waarbij de lokale behoeften geborgd zijn in de aanpak. Alleen dan snijdt het mes aan twee kanten en is de inwoner uiteindelijk beter en sneller geholpen.

Waarom inzetten op regionale samenwerking?

Niet alleen de opgaves vragen om meer regionale samenwerking. Een zorgaanbieder heeft vaak te maken met verschillende gemeenten en dus verschillende afspraken. Dit zorgt voor onnodige administratieve lasten en belemmert een duurzame samenwerking. De complexiteit van het sociaal domein vraagt om een stevige organisatie. Kleine gemeenten kunnen dit vaak niet alleen aan. Ook landelijk is er steeds meer sturing op regionale samenwerking, het wordt meer en meer opgelegd.

Het doel van regionaal samenwerken is om goede en betaalbare zorg en ondersteuning te blijven bieden op de juiste plek. Door een regionale samenwerking aan te gaan, organiseer je als gemeenten een gedeeld eigenaarschap over een belangrijk vraagstuk. Het geeft verdergaande duidelijkheid voor de partijen in het netwerk waardoor er duurzamer geïnvesteerd wordt in een toekomstbestendig zorglandschap.

Uitdagingen

Regionale samenwerking vraagt iets van gemeenten. Het blijkt meer dan eens uitdagend om samen te komen tot een gedeelde ambitie, met een helder kader en scherpe verwachtingen. De basis vormt wederzijdse afhankelijkheid en vertrouwen. Zonder een sterk fundament geen succesvolle regionale samenwerking.

In een succesvolle en gelaagde samenwerking is er aandacht voor zowel de harde als de zachte kant. Naast de inrichting van de organisatie is samenwerken en gezamenlijk leren essentieel. Dit maakt de samenwerking klaar voor de toekomst. De kracht van een duurzaam regionaal netwerk ligt in het continu leren, evalueren en ontwikkelen richting een gedeelde ambitie.

Onze expertise

Wij realiseren duurzame regionale samenwerkingen tussen partners in het sociaal domein. Wij bouwen aan een netwerk dat gestoeld is op wederzijds vertrouwen, duidelijke kaders en een gedeelde ambitie. We adviseren over de schaal waarop de samenwerking het beste tot zijn recht komt. We brengen vervolgens (ook) de (organisatie)structuur en (werk)processen in lijn met deze gedragen, inhoudelijke basis. Daarbij hebben we aandacht voor belangrijke uitgangspunten zoals gedeeld leiderschap, teamontwikkeling en opgavegericht samenwerken. We geven hier aandacht aan, bieden handvatten en implementatiemogelijkheden terwijl we meebewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries

De adviseurs van Hiemstra & De Vries helpen publieke organisaties bij het structureren en organiseren van regionale samenwerkingen. We houden rekening met de gelaagdheid en complexiteit van de samenwerking. Als opdrachtnemer komen we naast je staan, dompelen ons onder in jouw organisatie en doen we alles vanuit partnerschap, zonder de inwoner en de houdbaarheid van het sociaal domein uit het oog te verliezen.

Meer weten of verder praten over regionale samenwerking in het sociaal domein?

Neem dan contact op met Chiel of Jaring.

  • 06-47867413
  • 06-53675600
  • 06-41364756

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries