Implementatie Project 010

Project 010 is een pilot waarbij jaarlijks tien thuisloze jongeren in Rotterdam op een innovatieve manier worden geholpen. Zij krijgen directe huisvesting, een individueel keuzebudget van 8.000 euro en toegang tot een ‘warm’ netwerk van professionals en vrijwilligers. In de pilot werken de gemeente Rotterdam, woningcorporaties, zorgaanbieders, straatadvocaten en vrijwilligers samen. Het is een succesvolle manier om de levens van deelnemende jongeren duurzaam te verbeteren. Onze opdracht was om de pilot te implementeren zodat het deel wordt van de reguliere aanpak van de gemeente. Ons doel was om Project 010 te borgen in het beleid, de aanpak en de organisaties van de deelnemende partners.

Wij hebben de partners van Project 010 begeleid in de zoektocht naar een duurzame plek voor de pilot, waar het verder kan groeien en structureel kan bijdragen aan het welzijn van de deelnemers. Hiervoor hebben we alle partners gesproken, aandacht besteed aan verbeter- en succespunten en samen met partners op papier gezet hoe de aanpak nu en in de toekomst werkt. Door dit te bundelen in een methodiekbeschrijving kan in de toekomst worden herkend welke componenten van de aanpak leiden tot succes. Ook hebben we een case gebouwd waarin we de kosten en baten van de pilot aantonen.

Onze inzet heeft geleid tot extra draagvlak voor de aanpak en de mogelijkheid om de pilot ook in andere gemeenten in te zetten. Ook schaalt Project 010 vanaf 2022 op van 10 naar 35 deelnemers per jaar. Bovendien is het project zo georganiseerd dat het leidt tot inzicht in de bredere systeemproblematiek en heeft de organisatie positie om deze aan te kaarten en aan te pakken. Het maatschappelijke resultaat is minder uitval, minder zorgkosten, inzicht in systeemknelpunten en -oplossingen en naar verwachting betere toekomstperspectieven voor meer deelnemers dan in de pilotfase.

Integraal werken in het sociaal domein in Hof van Twente

De afdeling sociaal domein binnen de gemeente Hof van Twente heeft sinds 2013 de ambitie om integraal te werken in het sociaal domein. Hieronder verstaat de afdeling dat zij de leefwereld van de inwoner centraal stelt, in plaats van de wettelijke kaders waarbinnen ondersteuning en zorg geleverd kan worden. Met als doel dat inwoners snelle, passende en doelmatige ondersteuning en/of zorg krijgen. Er zijn verschillende initiatieven gestart om integraliteit te organiseren, maar na verloop van tijd verzandden of verwaterden die. Wij hebben de gemeente geholpen om A) te begrijpen waarom initiatieven niet beklijfden en B) om met dit inzicht integraliteit te vertalen naar gedrag en handelen en gedragen werkprocessen die dit gedrag en handelen faciliteren.

Hiervoor hebben we op allerlei (interactieve) manieren gesprekken gevoerd met sleutelfiguren in en buiten de afdeling sociaal domein. Op basis van deze gesprekken hebben we samen met de afdeling een ontwikkelagenda geschreven die beschrijft waar de afdeling nu staat en welke patronen dit in standhouden, waar de afdeling naartoe wil ontwikkelen en welke stappen we daarvoor moeten zetten. Voorbeelden van stappen zijn het formuleren van gezamenlijke strategische doelen, het ontwikkelen van leiderschap dat duurzaam stuurt op deze doelen en versteviging van het opdrachtgever-opdrachtnemerschap. Met als credo’s: van A naar B via B en kleine stappen maken samen een grote beweging.

Het resultaat is dat de afdeling experimenterend steeds slimmer samenwerkt om inwoners met een hulpvraag optimaal te bedienen. Zo werkt de afdeling aan gedeelde strategische doelen, werken medewerkers samen op basis van integrale plannen, weten medewerkers welke verantwoordelijkheden, ervaring, kennis en talenten zij bij collega’s kunnen vinden, zijn er duidelijke afspraken bij het geven en aannemen van opdrachten en is de afdeling continu in gesprek met haar inwoners om te blijven leren.

Toekomstbestendig werk Utrecht

In de gemeente Utrecht worden inwoners met een subsidie gestimuleerd om door middel van omscholing over te stappen naar een toekomstbestendige sector. Inwoners krijgen hierbij persoonlijk advies, worden geholpen bij het kiezen van de juiste scholing en eventuele werkbegeleiding. Met de regeling wordt enerzijds de (toekomstige) werkloosheid teruggedrongen/voorkomen en anderzijds wordt gezorgd voor meer instroom in de sectoren waar de tekorten groot zijn en die nu en in de toekomst een goede kans op een baan geven.

Als programmamanagement op het gebied van de arbeidsmarkt voor de gemeente Utrecht, hebben we de regeling opgezet en sturen we de uitvoering aan. In de praktijk verwijderen we barrières, zodat inwoners die graag willen omscholen snel en gemakkelijk kunnen starten. Bijvoorbeeld door niet waardevolle stappen in het proces weg te halen. We evalueren voortdurend hoe en waar de regeling beter kan, waarbij altijd de laagdrempeligheid voor de inwoner die de subsidie aanvraagt ons richtpunt is. Daarnaast bouwen met de regeling aan een dataset die om andere regelingen op een gelijksoortige, laagdrempelige manier te organiseren.

Door onze inzet worden inwoners op een laagdrempelige manier beter en sneller geholpen wanneer ze willen omscholen met behulp van de gemeente Utrecht. Met de regeling wordt enerzijds de (toekomstige) werkloosheid teruggedrongen/voorkomen en anderzijds wordt gezorgd voor meer instroom in de sectoren waar de tekorten groot zijn en die nu en in de toekomst een goede kans op een baan geven.