Omgevingsvisie in Nieuwegein, Rotterdam en Twenterand

In diverse gemeenten, van Rotterdam tot Twenterand, leverden we een bijdrage aan het opstellen van de omgevingsvisie. Uitgangspunt daarbij als projectleider is het uitrollen van een proces waarbij de visie écht van iedereen is: van de stad, van de partners die samen werken aan de uitvoering en de organisatie die er mee gaat werken. Bijvoorbeeld door niet zelf de visie te schrijven, maar door werksessies te organiseren waarbij een breed gezelschap actief meeschreef aan de omgevingsvisie. Zoals we deden in Nieuwegein tijdens De Week van de Omgevingsvisie.

Aanscherpen initiatievenproces gemeente Rotterdam

In Rotterdam scherpten we het initiatievenproces aan: waar komt een initiatiefvoorstel binnen, hoe beslissen we of we daar als gemeente aan meewerken, en hoe begeleiden we dat? We werkten in drie stappen toe naar een werkwijze die past bij de Omgevingswet: we deden een uitgebreide verkenning naar de huidige praktijk en de aandachtspunten daaruit. Op basis daarvan bouwden we een prototype: hoe ziet het ideale proces eruit? Het prototype scherpten we, tot slot, verder aan en testten we met een aantal concrete casussen.

Integraal samenwerken onder de Omgevingswet in Provincie Zuid-Holland

Met meerdere overheden verkennen we hoe de Omgevingswet kan helpen om beter integraal samen te werken. Voor de provincie Zuid-Holland keken we naar de rol van de plantoetser onder de Omgevingswet. Hoe verhoudt de plantoetser zich straks tot gemeenten? Door hierover te spreken en samen te kijken wat er te leren valt van andere provincies, ontstond een duidelijke schets van de veranderende rol. Daarbij leverden we niet alleen een verkenning op hoe het anders kan , maar ook een advies met een stappenplan voor plantoetsers om de gevolgen van die veranderende rol concreet te maken voor de eigen praktijk.

Maastricht: een nieuw langetermijnperspectief richting 2040

Voor Maastricht werkten we mee aan de actualisatie van drie majeure visies: de stadsvisie, de economische visie en de sociale visie. Samen met de omgevingsvisie en cultuurvisie vormen deze vijf visies tezamen het langetermijnperspectief voor Maastricht richting 2040. De gemeente worstelde met de vraag hoe deze drie visies gelijktijdig te actualiseren. De insteek was om de drie visies in één integraal proces met ambtenaren, strategische partners, bewoners, college en raad te realiseren.

Samen met een integraal samengesteld team uit verschillende afdelingen, werkten we als adviseur en teamlid mee aan inhoud en proces. We werkten en schreven mee aan één inhoudelijk samenhangend verhaal dat werd uitgewerkt in drie visies, met bijzondere aandacht voor de integratie van de opbrengsten uit het participatieproces. Daarnaast begeleidden we het gesprek met college en raad vlak voor besluitvorming. Dat deden we als team, samen met de opdrachtgever.

Resultaat is dat de gemeente met deze drie geactualiseerde visies de komende jaren gericht kan werken aan de belangrijkste maatschappelijke opgaven en ambities voor Maastricht. De gemeente was blij met onze bijdrage om de juiste balans te bewaken tussen enerzijds het realiseren van het gewenste resultaat en anderzijds het zorgvuldig betrekken van de belangrijkste spelers in dit proces. Bewoners en partners van de stad Maastricht gaan merken dat de stad beleid en uitvoering gaat richten op ‘de gezonde stad’, waarbij de gemeente meer gaat (samen)werken in en met buurten.

Werken met de Omgevingswet bij DUO+ gemeenten

Hiemstra & De Vries heeft een brede opleiding ontwikkeld voor de DUO+-gemeenten, die zich richt op werken met de Omgevingswet. Verschillende doelgroepen gaan hierbij samen aan de slag. Er zijn vier inhoudelijke modules, een reflectiebijeenkomst en een afsluitende oogstbijeenkomst. Het traject biedt kennis over de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Aan het einde van het leertraject weten ruim honderd medewerkers wat hen te wachten staat, en waar ze mee aan de slag moeten.

Leertraject samenwerking onder de Omgevingswet Alphen aan den Rijn

Veel gemeenten zijn al volop aan de slag met de implementatie van de Omgevingswet. Ze ontdekken daarbij vaak dat de huidige manier van werken beter kan. In Alphen aan de Rijn ontwikkelden we een leertraject met een focus op samenwerking onder de Omgevingswet. We nemen de deelnemers mee in verschillende sessies, soms in kleine groepjes als de persoonlijke leervragen centraal staan, en soms in een groter gezelschap.  In deze sessies werken de deelnemers samen aan concrete verbeterpunten voor de samenwerking.

Leertraject omgevingsregisseurs gemeente Hilversum

Soms is een leertraject specifiek voor één doelgroep, zoals dat voor de omgevingsregisseurs van de gemeente Hilversum. De omgevingsregisseur heeft daar als taak om bij initiatieven in de fysieke leefomgeving de complexe dossiers te begeleiden. Het leertraject richt zich op de competenties die voor deze begeleiding nodig zijn. Met een kleine groep gaan we de diepte in. De deelnemers werken aan hun eigen competenties, maar leren ook elkaars vaardigheden kennen en benutten.

Podcast Omgevingsvisie Nieuwegein