Opgavegericht werken

Maatschappelijke opgaven zijn steeds talrijker en complexer. Dat zit ‘m in allerlei zaken. Zo zijn de opgaven van vandaag alleen op te lossen in samenwerking met maatschappelijke partners. Dat houdt een flinke organisatorische uitdaging in. Daarnaast staat er druk op de financiën en door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om aan goed personeel te komen. Tegelijkertijd ligt het functioneren van de overheid onder een vergrootglas en is de druk om te presteren hoog. Deze situatie vraagt om een slimme manier van organiseren. Een manier van organiseren waarmee je wendbaar en flexibel bent om te doen wat een opgave van je vraagt. Waarmee je transparant bent over wat je doet, goed kunt prioriteren en de inzet van mensen en middelen goed kunt monitoren. Bij Hiemstra & de Vries denken we dat opgavegericht werken helpt om in deze lastige context succesvol aan de slag te gaan met maatschappelijke opgaven.
 Adviesbureau opgavegericht werken

Wat verstaan wij onder opgavegericht werken?
Een groot gedeelte van het werk in publieke organisaties kan op de reguliere manier worden uitgevoerd. Dat is anders bij maatschappelijke opgaven, dan zien wij opgavegericht werken als de manier om tot betere resultaten te komen. Wij zien opgavegericht werken als het proces waarbij men zich richt op het realiseren van zo’n maatschappelijke opgave.

Als kenmerken van een maatschappelijke opgave beschouwen wij:

 • Een te bereiken gewenste situatie waaraan de organisatie een bijdrage wil of moet leveren, gericht op maatschappelijke doelen en effecten op de lange termijn;
 • Er is bestuurlijke urgentie;
 • Er is een gemeenschappelijke deler waar meerdere partijen zich aan kunnen verbinden;
 • Er is sprake van hoge complexiteit (bijv. in partijen, wet- en regelgeving, financieringsstromen);
 • Er is de noodzaak tot domein- en organisatieoverstijgend werken en keuzes maken – het vraagstuk overstijgt de reguliere wijze van integraal werken.

Waarom werken we opgavegericht?
Wij zien als voordeel van opgavegericht werken dat dit:

 • Integraal werken bevordert;
 • Helpt om een bredere blik te ontwikkelen;
 • Het strategisch vermogen van de organisatie vergroot;
 • Helpt om keuzes te maken en te prioriteren;
 • Zorgt voor het explicieter samenwerken met externe partners;
 • Het opdrachtgericht samenwerken versterkt en dus het goed aannemen en doorgeven van werk bevordert;
 • Zorgt voor focus: werk duiden in geld, tijd en menskracht.

Uitdagingen van opgavegericht werken
Binnen onze opdrachten zien wij bij overheden en hun partners een aantal uitdagingen rondom opgavegericht werken vaak terugkomen:

 • Te veel ruimte in de definitie van een opgave zorgt voor onvoldoende afbakening en scherpte en kan leiden tot onduidelijkheid;
 • Doordat een opgave vrijwel altijd complex is, is zowel het probleem als de oplossing niet eenduidig. Dit maakt het moeilijk om een vooraf vastgestelde aanpak uit te denken;
 • Belanghebbende partijen kijken soms vanuit andere waarden en overtuigingen naar de oplossing, die visies kunnen conflicteren;
 • Opgavegericht werken vraagt om domein- of organisatieoverstijgende samenwerking. In praktijk blijkt dit vaak lastig door verschil in ambitie en prioriteit tussen afdelingen en organisaties of door het gebrek aan passende capaciteit (gebrek aan handen of de juiste kennis);
 • Het ontbreken van een eenduidige definitie van opgavegericht werken binnen organisaties. Zo zien we dat veel gemeenten deze term wel gebruiken, terwijl hun organisatie hier (nog) niet op is ingericht.

Wat wij doen
Wij helpen bij het ontwikkelen van opgavegericht werken in uw organisatie door:

 • Te analyseren wat de opgaven binnen jouw gemeente of provincie zijn en hoe deze te prioriteren. Dit doen we altijd in samenspraak met alle betrokkenen. Zo komen we tot een gedragen visiedocument;
 • De huidige aanpak van de opgaven te evalueren en een ontwikkelagenda voor het opgavegericht werken op te stellen. Deze ontwikkelagenda richt zich zowel op de ‘harde’ aspecten (structuur, systemen, vorm) als de ‘zachte’ aspecten (cultuur, relaties, vertrouwen) van opgavegericht werken;
 • Handvatten te bieden voor de uitvoering van opgavegericht werken. Denk hierbij aan goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, de inrichting van heldere en eenvoudige sturingslijnen en de samenwerking met partners. Door onze inhoudelijke expertise op thema’s als klimaattransitie, digitale transformatie of het sociaal domein zijn we in staat deze handvatten te bieden langs de lijn van de inhoud van de opgave;
 • Te helpen om in een continu veranderende wereld stappen te zetten om wendbaar te blijven, door altijd te blijven leren;
 • Een opleiding ‘Opgavemanagers’ aan te bieden, waarin we opgavemanagers handvatten geven voor de uitvoering. Lopende opgaven brengen we tijdens de opleiding verder (leren in het werk);
 • Trainingen opdrachtgericht samenwerken (OGSW) te organiseren, waarin we professionals helpen om met veel meer kwaliteit opdrachten aan te nemen en af te geven. Waardoor de betrouwbaarheid van ‘het leveren’ in de organisatie sterk wordt vergroot.

 

 

Download hier onze two-pager over opgavegericht werken

Vrijblijvende kennismaking inplannen om door te praten over opgavegericht werken?

Neem dan contact op met Fleur van Haasteren via fleur.vanhaasteren@hiemstraendevries.nl

 

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over opgavegericht werken in de publieke sector.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries