Opgavegericht werken

Maatschappelijke opgaven zijn steeds talrijker en complexer. Die opgaven kun je als overheid alleen oplossen in samenwerking met maatschappelijke partners. De organisatorische uitdagingen nemen daarmee toe. Er staat druk op de financiën en door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om aan goed personeel te komen. Tegelijkertijd ligt het functioneren van de overheid onder een vergrootglas en is de druk om te presteren hoog.

Deze situatie vraagt om een slimme manier van organiseren. Een manier van organiseren waarmee je wendbaar en flexibel bent om datgene te doen, wat een opgave van je vraagt. Waarmee je transparant kan laten zien wat je doet, waarmee je goed kunt prioriteren en de inzet van mensen en middelen goed kunt monitoren.

Bij Hiemstra & de Vries denken we dat opgavegericht werken helpt om in deze lastige context succesvol aan de slag te gaan met maatschappelijke opgaven. 

Adviesbureau opgavegericht werken

Fleur van Haasteren is organisatieadviseur opgavegericht werken.

Wat verstaan wij onder opgavegericht werken?
Een groot gedeelte van het werk in publieke organisaties kan op de reguliere manier worden uitgevoerd. Alleen wanneer sprake is van een maatschappelijke opgave, zien wij opgavegericht werken als de manier om tot betere maatschappelijke resultaten te komen. Als kenmerken van een opgave beschouwen wij: 

 • Een te bereiken gewenste situatie waaraan de organisatie een bijdrage wil of moet leveren, gericht op maatschappelijke doelen en effecten op de lange termijn; 
 • Bestuurlijke urgentie; 
 • Een gemeenschappelijke deler waar meerdere partijen zich aan kunnen verbinden;  
 • Hoge complexiteit (bijv. in partijen, wet- en regelgeving, financieringsstromen)​; 
 • Noodzaak tot domein- en organisatie overstijgend werken en keuzes maken – het vraagstuk overstijgt de reguliere wijze van integraal werken. 

Wij zien opgavegericht werken als het proces waarbij men zich richt op het realiseren van zo’n maatschappelijke opgave.  

Waarom opgavegericht werken?
Wij zien als voordeel van opgavegericht werken dat dit: 

 • Integraal werken​ bevordert; 
 • Helpt om een bredere blik te ontwikkelen; 
 • Het strategisch vermogen van de organisatie vergroot; 
 • Helpt om keuzes te maken en te prioriteren;  
 • Zorgt voor het explicieter samenwerken met externe partners; 
 • Het opdrachtgericht samenwerken versterkt en dus het goed aannemen en doorgeven van werk bevorderd;  
 • Zorgt voor focus: werk duiden in geld, tijd en menskracht. 

Uitdagingen van opgavegericht werken  

Binnen onze opdrachten zien wij een aantal uitdagingen bij overheden en hun partners als het gaat om opgavegericht werken: 

 • Teveel ruimte in de definitie van een opgave zorgt voor onvoldoende afbakening en scherpte en kan leiden tot onnodige onduidelijkheid; 
 • Doordat een opgave vrijwel altijd complex is, is zowel het probleem als de oplossing niet eenduidig. Dit maakt het moeilijk om van tevoren een aanpak uit te denken; 
 • Wat het tevens complex maakt is dat belanghebbende partijen soms vanuit andere waarden en overtuigingen naar de oplossing kijken, die conflicteren; 
 • Opgavegericht werken vraagt om domein- of organisatie overstijgend samenwerken. In praktijk blijkt dit vaak lastig door verschil in ambitie en prioriteit tussen afdelingen en organisaties of door het gebrek aan passende capaciteit (gebrek aan handen of aan de juiste kennis); 
 • Gebrek aan eenduidige definitie van opgavegericht werken binnen organisaties. Zo zien we dat veel gemeenten deze term gebruiken, terwijl hun organisatie hier (nog) niet op is ingericht.  

Wat wij doen  
Wij helpen bij het vormgeven van opgavegericht werken in uw organisatie door: 

 • Te analyseren wat de opgaven binnen uw gemeente of provincie zijn en hoe deze te prioriteren. Dit doen we altijd in samenspraak met partners. Zo komen we tot een gedragen visiedocument; 
 • De huidige aanpak ten aanzien van de opgaven uit uw gemeente te evalueren en een ontwikkelagenda voor het opgavegericht werken op te stellen. Deze ontwikkelagenda richt zich zowel op de ‘harde’ aspecten (structuur, systemen, vorm) als de ‘zachte’ aspecten (cultuur, relaties, vertrouwen) van opgavegericht werken; 
 • Handvatten te bieden om de uitvoering van opgavegericht werken vorm te geven. Denk hierbij aan goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, de inrichting van heldere en eenvoudige sturingslijnen en het samenwerken met partners. Door onze inhoudelijke expertise op thema’s als klimaattransitie, digitale transformatie of het sociaal domein zijn we in staat deze handvatten te bieden langs de lijn van de inhoud van de opgave; 
 • Te helpen om in een continu veranderende wereld stappen te zetten om wendbaar te blijven, door continu te blijven leren; 
 • Een opleiding voor opgavemanagers aan te bieden, waarin we opgavemanagers handvatten geven voor het uitvoeren van hun opgaven. Lopende opgaven brengen we tijdens de opleiding verder (leren in het werk); 
 • Trainingen opdrachtgericht samenwerken (OGSW) te organiseren, waarin we professionals helpen om met veel meer kwaliteit opdrachten aan te nemen en af te geven. Waardoor de betrouwbaarheid van ‘het leveren’ in je organisatie sterk wordt vergroot. 
Download hier onze two-pager over opgavegericht werken

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Ralph of Fleur.

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over opgavegericht werken in de publieke sector.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries