Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is de kern van ons werk. Het is ons vak, waarin we willen uitblinken. In ons werk zoeken we bewust en intensief de samenwerking met onze opdrachtgevers op. Dat lezen wij ook in onze evaluaties: we veranderen mét onze opdrachtgevers. Welke zes factoren blijken uit onze ervaring cruciaal in het welslagen van een veranderaanpak?

1. Daarom verandering!

De ontwikkeling of verandering moet eenvoudig uitlegbaar zijn. Waarom is het nodig? Samen maken we concreet welke aanleiding en urgentie er is. Daarbij is er altijd een belang naar buiten; de opgave van de organisatie. Waar is de organisatie naar toe op weg? Dat is iets anders dan ‘ergens vanaf willen’. Het gaat om de vraag wat er feitelijk en concreet beter moet.

2. Verleden, heden en toekomst

Een goede film bestaat uit een logische opeenvolging van scenes. Om het goede te doen naar de toekomst, moeten we het verleden kennen en in het heden handelen. Waar komt de organisatie vandaan en hoe heeft de organisatie zich de laatste jaren ontwikkeld? Wat is daarin bepalend geweest? De scene over de toekomst laat zien hoe de ambitie van de organisatie past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling van partners. We handelen nu, in het dagelijkse werk waarin de verandering gestalte krijgt.

3. Een consequent geheel

We onderzoeken of veranderaars, veranderplannen en verandertaal passen bij de beoogde ontwikkeling. Is de verandering zichtbaar in gedrag van sleutelfiguren in de organisatie en hoort dat gedrag ook bij wat je veranderen wil (practice what you preach)? Is het ook herkenbaar en duidelijk voor de organisatie wat sleutelfiguren doen en veranderen (preach what you practice)? Is hetgeen wat (geen) aandacht krijgt in de organisatie congruent met de verandering (agenda, besluitvorming, begroting, aansturing, gesprekken, beoordeling, planning, control)?

4. Uitzoomen doen!

We bekijken het speelveld van en om de organisatie om te kunnen constateren of die klopt met de veranderambitie. Zijn alle relevante betrokkenen in beeld? Of is het té breed, zijn betrokkenen onvoldoende belanghebbend? Veel ontwikkeltrajecten gaan over samenwerking. Zit ‘buiten’ al aan tafel? Een ander aspect van uitzoomen is het rolbewustzijn van de organisatie. Wat is de positie en rol van de organisatie in relatie tot andere partners?

5. Aanpak & potentie

We toetsen of de aanpak past bij de veranderpotentie van de organisatie. Dus klopt de aanpak (omvang, duur en doorlooptijd) met de beoogde verandering en aan te wenden inzet? Wat is de positionering en invloed van de veranderaar, welke veranderkracht heeft hij en kan hij organiseren?

6. Balans

We kijken wat de verandering vraagt van en biedt aan betrokkenen. Hoe is de verhouding tussen prestatiedruk tot ruimte voor plezier (burn out, bore out of bevlogen)? Is de veranderaanpak (ook) gericht op inspireren, motiveren, ruimte geven, vertrouwen geven, steunen?

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2017
  14 dec

  Werken aan cultuuromslag omgevingsbeleid

  In september maakte Willem Buunk, tot voor kort lector aan de Windesheim Hogeschool in Zwolle, de overstap naar Hiemstra & De Vries. Daar verbindt hij zijn kennis van het omgevingsbeleid aan de veranderopgave voor overheidsorganisaties. Het is zijn ambitie om de principes van eigentijds omgevingsbeleid uit de nieuwe Omgevingswet optimaal te verbinden met de principes van...

  Lees verder
 • 10 juli

  Voorbereiden op de Omgevingswet: een routekaart voor de organisatieontwikkeling

  De provincie Utrecht wil van de Omgevingswet een succes maken De invoering van de Omgevingswet vraagt een andere manier van denken en werken van publieke organisaties. Het verder versterken van integraal werken en het intensiever samenwerken met andere partijen vraagt simpelweg om andere processen en ook een andere rolinvulling. En bij een andere rolinvulling hoort een...

  Lees verder
 • 2016
  17 feb

  Zes factoren zijn cruciaal voor het welslagen van een veranderaanpak, ook in het Onderwijs

  Organisatieontwikkeling is de kern van ons werk. Het is ons vak, waarin we willen uitblinken. In ons werk zoeken we bewust en intensief de samenwerking met onze opdrachtgevers op. Dat lezen wij ook in onze evaluaties: we veranderen mét onze opdrachtgevers. Welke zes factoren blijken uit onze ervaring cruciaal in het welslagen van een veranderaanpak? 1. Daarom...

  Lees verder
 • 14 jan

  Meerwaarde bieden met modern financieel toezicht

  De provincie houdt financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Doel is het voorkomen van een financieel uitzichtloze situatie. Door de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten en de toenemende samenwerking in gemeenschappelijk regelingen, blijft deze toezichthoudende rol ook in de toekomst belangrijk. De provincie Zuid-Holland heeft...

  Lees verder
 • 2015
  1 dec

  Goede docenten maken een goede school

  De kwaliteit van de school is zo goed als de docenten die er werken. Hoe meer docenten zich ontwikkelen, hoe groter de groei van de school. Dat is geen nieuws. Maar hoe ga je hier mee aan de slag als directie van een school? Hoe zorg je dat docenten zich blijven ontwikkelen? Wat is hierin de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden? Kan het gesprek tussen leidinggevende en...

  Lees verder
 • 30 okt

  Minder uitkeringen, meer resultaat

  Het verdeelmodel 2016 voor de bijstand is bekend. Voor de ene gemeente een meevaller, voor de ander een tegenvaller van miljoenen. Dat leidt, heel begrijpelijk, tot heftige reacties. Maar in de kern verandert het niets aan de opgave van sociale diensten: mensen in beweging krijgen en ze onafhankelijk maken van een uitkering. Gemeenten zijn steeds op zoek naar manieren om dat...

  Lees verder
 • 23 sept

  Onderwijsfeest Leraren met Lef: waarom we vandaag starten met doen!

  Maandag 17 augustus, ‘Onderwijsfeest Leraren met Lef’ op De Parade in Amsterdam. Twee uitspraken voeren de boventoon: de scholen zijn weer begonnen! en hierbinnen schijnt de zon! Ze maken geen indruk. Wat dat wel doet, is de vraag die Claire Boonstra (operation education) oproept. Zij vraagt: waarom laten we scholen eindigen en dus ook op enig moment weer beginnen? Niet op...

  Lees verder
 • 29 juli

  Bezuinigingen koppelen aan organisatiedoelen

  Jeugdzorginstellingen staan voor een bezuinigingsopgave. Met een beetje schaven hier en daar redden ze het niet meer. Er moet vaak fundamenteel gereorganiseerd worden. Tegelijkertijd neemt de concurrentie toe. Dit merkt ook een jeugdbeschermingsorganisatie die wij begeleid in het komen tot bezuinigingsvoorstellen. Zowel de beleids- als de uitvoerende directies hebben de...

  Lees verder
 • 27 juli

  Veel te winnen op potentieel medewerkers!

  De concurrentie onder zorg- en welzijnsaanbieders neemt toe. Hoe zorg je als management ervoor dat je het potentieel van je organisatie zoveel mogelijk benut? De belangrijkste les van managers van een stichting voor maatschappelijke dienstverlening in Noord-Holland: om goed te kunnen sturen op de nieuwe rol van sociaal werkers heb je de hele organisatie nodig. Potentieel...

  Lees verder
 • 8 juli

  Smart Government, een nieuwe manier van organiseren

  Radicaal anders organiseren, informatietechnologie toepassen en gebruikmaken van kennis van burgers en partners is de cocktail die de publieke sector de komende jaren zal transformeren. Dat stelt Jaring Hiemstra als dagvoorzitter van het congres en auteur van het artikel Smart Government. In de zorg, in het onderwijs en op allerlei andere terreinen zoals op het gebied van...

  Lees verder
 • 4 juni

  ‘Transformatie in het sociaal domein: komt tijd komt raad’

  Gemeenten zitten in de nasleep van de transitie. Er wordt nog geworsteld met de losse eindjes, de noodzakelijke gekozen suboptimale oplossingen, informatieknooppunten, en al dan niet werkende interne systemen. Financieel worden de kaders op orde gebracht terwijl er nagenoeg geen beeld is van de omvang van het cliëntenbestand. Dit maakt gemeentebesturen begrijpelijk...

  Lees verder
 • 10 apr

  Nieuw leiderschap. Met… lef & liefde

  7 april 2015. Ik kom thuis en er ligt een snelbinder op de keukentafel. Op het voorblad staat: de wereld van Pepijn. Pepijn is mijn zoon. Hij is 1,5 jaar oud en heeft die dag afscheid genomen van zijn favoriete juffie. Aan de achterkant van het voorblad staat een ontroerend woordje van de juf in kwestie. Nadat ik de tranen uit mijn ooghoeken veeg, baal ik. Hoe is het mogelijk...

  Lees verder
 • 12 mrt

  MT dag bij een zorginstelling: autonome professionals in taakvolwassen teams

  De stelselwijzigingen in de maatschappelijke ondersteuning hebben grote invloed op zorginstellingen. De vanzelfsprekendheid van de instellingssubsidie vanuit de gemeente is verdwenen, waardoor zij steeds meer in een marktsituatie belanden. Zorginstellingen moeten zich in deze markt gaan profileren. Dit vraagt om een aanpak waarbij acquisitie en innovatie een grotere rol gaan...

  Lees verder
 • 27 feb

  Ontwikkeling nieuwe besturings- en managementfilosofie

  Een gemeente heeft de ambitie om te werken aan een duidelijke rolverdeling tussen raad, college en ambtenaren. Tegelijkertijd wil de gemeente een organisatiecultuur stimuleren van onderlinge loyaliteit, zodat vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid samengewerkt wordt aan de gemeentelijke opgaven. Het momentum is nu: raad, college en organisatie hebben de ambitie om het...

  Lees verder
 • 21 jan

  Ondersteuning bij de organisatieontwikkeling

  De gemeente Leiden heeft de ambitie om haar organisatie verder te ontwikkelen naar een slimme, eenvoudige en toegankelijke organisatie die beter gebruik maakt van de kracht van stad. Leiden wil deze ambitie realiseren in een tijd waarin grote verschuivingen plaatsvinden op lokaal niveau. Nieuwe taken komen op de gemeente af, de regio wordt steeds belangrijker en samenwerking...

  Lees verder