Analyse & Inzicht

Soms zijn scherpe analyses en heldere inzichten nodig om de verdere ontwikkeling van een organisatie te stimuleren. Bijvoorbeeld een analyse over de effectiviteit van beleid, of inzicht in de effecten van een reorganisatie. Onze analyses voeren wij uit om met elkaar te kunnen leren van de keuzes die in het verleden zijn gemaakt en hebben tot doel bij te dragen aan de juiste keuzes voor de toekomst. Dat doen we door toe te werken naar handzame overzichten die betrokkenen daadwerkelijk helpen.

Pragmatische werkwijze

In onze analyses werken we pragmatisch. We analyseren niet om te analyseren, maar vanuit feiten en cijfers leveren we een betekenisvolle bijdrage aan het beoogde doel. Ons pragmatisme komt tot uiting in de keuze van de methoden, maar ook in de wijze van ophalen en verwerken van informatie. Betrouwbaarheid en validiteit van de methoden zijn voor ons belangrijk maar niet een doel op zich. De informatie die wij ophalen is rijk en veelzijdig en doet recht aan de verschillende perspectieven van de organisatie (en partners). De medewerkers van organisaties komen veel aan bod. Maar volgens ons is het een illusie om toe te werken naar informatie die 100% compleet is. We bieden met onze analyses inzicht in de kern.

Handzame uitkomsten

Dikke rapporten met uitputtende bijlagen zijn niet aan ons besteed. Wel maken we handzame overzichten en handreikingen die doordringen tot de kern en betrokkenen inzicht geven in hun situatie. We leveren bijvoorbeeld posters en beknopte rapportages in powerpoint. De producten die wij maken zijn voor ons geslaagd als mensen deze in een later stadium er weer bij pakken om weer focus te krijgen waarom ze waar naar toe aan het werken zijn.

Sebastiaan van den Bogaard

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2017
  15 juni

  Verkennend onderzoek naar Vrijkomende Agrarische Bedrijven

  Steeds meer agrariërs kunnen geen opvolging vinden. Gevolg is dat er steeds meer sprake is van vrijkomende agrarische bedrijven (ook wel VAB’s). Dit heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit (verrommeling landschap), leefbaarheid en sociaal economische positie van agrariërs. Daarnaast bevat veel van de agrarische bebouwing asbest.  In de provincie Overijssel gaat het om...

  Lees verder
 • 24 mei

  Toekomstbestendige bibliotheekondersteuning in Flevoland

  Mensen lezen en werken steeds vaker digitaal en met digitale bronnen. Dat maakt dat bibliotheken voor een belangrijke innovatieopgave staan. Met de komst van e-books verschuift hun taak van boeken uitlenen naar een plek voor ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling.  Provincies hebben (sinds de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is ingevoerd) de wettelijke...

  Lees verder
 • 2016
  8 juni

  Vergroten grip op verbonden partijen

  De druk voor gemeenten om te bezuinigen is afgenomen. Deels omdat ingeboekte bezuinigingen worden geëffectueerd. Deels omdat gemeenten meer lucht hebben gekregen door toegenomen baten uit het gemeentefonds. Toch wil dit niet zeggen dat voor gemeenten daarmee de bezuinigingen volledig van de agenda zijn. Hoewel de urgentie wellicht minder groot is, is de behoefte voor grip op...

  Lees verder
 • 2015
  30 juli

  Wateropgaven eisen doelmatige inzet van middelen en formatie

  Waterschappen zijn gedwongen zichzelf doelmatiger te organiseren. Ze spelen een grote rol bij het droog houden van het land en het schoon houden van het water. In een tijd waarin ook zij minder middelen hebben. Vaak leidt de ambitie het met minder middelen te doen tot reorganiseren. Wij onderzochten in welke mate één van vele reorganisaties leidde tot het gewenste resultaat....

  Lees verder
 • 27 mei

  Data maakt zorg inzichtelijk en effectief

  Technologie krijgt een steeds belangrijkere rol in de zorg. Door applicaties en het digitale netwerk kunnen inwoners langer thuis blijven wonen en krijgen we meer inzicht in onze gezondheid. Daarnaast geven data inzicht in trends en ontwikkelingen op wijk- en buurtniveau. De vraag is niet of we deze ontwikkeling willen, maar hoe we hier mee omgaan. Wat kun je hiermee? Data...

  Lees verder
 • 2014
  13 nov

  Monitoring en evaluatie Culturele Hoofdstad en Samenwerkingsagenda

  Leeuwarden wil als culturele hoofdstad van 2018 samen met partners zorgen voor duurzame sociaal economische ontwikkeling van de regio. Een mooi doel, dat wel wat  vraagt van de organisatie! Realisatie van deze ambities is mede geborgd in de ambitieuze samenwerkingsagenda tussen Leeuwarden en de provincie. Leeuwarden, de provincie en de partners willen deze ambitieuze doelen...

  Lees verder