Samenwerking

Samenwerken is noodzakelijk om maatschappelijke problemen op te lossen. Maar samenwerken is lastig en ingewikkeld omdat het steeds gaat over verschillen: verschillende belangen, verschillende perspectieven en verschillende stijlen. Voor ons is samenwerking, zowel klein als groot, in essentie het werk van mensen. Dat betekent dat we oplossingen voor problemen in de basis ook op het niveau van mensen zoeken.
Wij helpen publieke organisaties op drie niveaus in het verbeteren van samenwerking:
1. De samenwerking tussen professionals
2. De samenwerking tussen organisatieonderdelen
3. De samenwerking tussen organisaties als geheel.

Samenwerking tussen professionals

Als professionals werken we samen met anderen, binnen en buiten het eigen team, de afdeling of de organisatie. Samenwerking gaat een stuk beter als je je bewust bent van je eigen voorkeuren, kwaliteiten en drijfveren, omdat je daarmee ook de voorkeuren van anderen kunt herkennen en daarop kunt inspelen. Voor meer informatie over samenwerking tussen professionals, zie onze pagina teamontwikkeling. Voor inzicht in persoonlijke voorkeuren maken wij vaak gebruik van Insights Discovery.

Samenwerking tussen organisatieonderdelen

Omdat maatschappelijke opgaven complex zijn, is integraal en opgavegericht werken nodig om de juiste interventies te doen. Opgavegericht werken is een overkoepelend begrip voor een werkwijze die in ontwikkeling is en waarvoor nog geen ‘eenduidig recept’ bestaat. Wij zien opgavegericht werken als uitgangspunt in werkprocessen: uitgaan van wat er nodig is in de samenleving en daar beter op sturen door een slimmere koppeling van mensen en middelen.
Deze nieuwe manier van werken vraagt om een andere rolinvulling van medewerkers. Door te kijken naar de talenten en competenties van medewerkers en te denken vanuit rollen (relatie- en projectmanagers, kennisspecialisten), kun je tot veel betere prestaties komen.

Samenwerking tussen organisaties

Samenwerking vereist dat je je als organisatie kunt verbinden met anderen. Zelfkennis is het toverwoord. Het gaat om inzicht in wat je wel en niet zelf kan. Samenwerken tussen organisaties gaat vaak uit van de drie K’s: het besparen van Kosten, het vergroten van de Kwaliteit en het verkleinen van de Kwetsbaarheid. Soms worden daar nog K’s aan toegevoegd zoals Kansen voor medewerkers of Klantgerichtheid. Maar het realiseren van deze K’s is buitengewoon lastig als de deelnemende organisaties verschillend kijken en verschillende belangen hebben. 
Wij vinden het belangrijk dat organisaties nuchter en met een zekere afstand kijken naar samenwerking. Onze samenwerkingsscan is een beproefde methode om te kijken naar het hart van samenwerking: inzicht in het vertrouwen dat partners in elkaar hebben. We maken de beelden van medewerkers, managers en bestuurders expliciet en we zorgen ervoor dat standpunten van de verschillende organisaties zijn te vergelijken. We geven inzicht in de kansen voor samenwerking en ‘knoppen’ om aan te ‘draaien’ om deze kansen te verzilveren.
De scan is een mooie basis voor een start, (tussen)evaluatie of doorontwikkeling en stelt directie en bestuurders in staat de juiste focus aan te brengen. Download hier de folder van de samenwerkingsscan.

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2016
  27 juni

  Ik wil géén WGR!

  Veel gemeenten werken aan samenwerking. In de bedrijfsvoering om kosten te beheersen, dienstverlening te verbeteren, of bij de drie decentralisaties om kennis en expertise te delen, kwetsbaarheid te verminderen of omdat de wet daartoe verplicht. Discussie over structuur leidt af De intentie om samen te werken is snel uitgesproken. We zien echter dat het niveau van de...

  Lees verder
 • 2015
  17 dec

  Erkenning van verschillende rollen als basis voor samenwerking binnen het Waddenfonds

  Het Waddengebied strekt zich uit over drie provincies: Noord-Holland, Friesland en Groningen. Om het Waddengebied een duurzame en kwalitatieve impuls te geven op het gebied van ecologie en economie is het Waddenfonds opgericht. Sinds 1 januari 2012 is de uitvoeringsorganisatie Waddenfonds gedecentraliseerd vanuit het Rijk en als Gemeenschappelijke Regeling actief om het...

  Lees verder
 • 28 okt

  De subsidiepot voorbij: het verduurzamen van publiek-private samenwerking

  De aantrekkende economie zorgt ervoor dat we steeds vaker in de file staan, zo blijkt uit de Publieksrapportage Rijkswegennet. De hoeveelheid files is sinds eind 2014 dan ook gestegen. Om de bereikbaarheid van Nederland over weg, water en spoor te verbeteren, werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), regio's en bedrijfsleven al vanaf 2011 samen in het...

  Lees verder
 • 23 sept

  Samen naar een klimaatneutrale stad

  ‘Maastricht klimaatneutraal in 2030’, dat is de ambitie achter het Lokale Energieakkoord in de gemeente Maastricht. Om deze ambitie te verwezenlijken is het van groot belang om samen te werken met het bedrijfsleven – bedrijven behoren immers tot de grootste verbruikers – en om tot concrete stappen te komen. De ervaring leert dat afspraken over energiebesparing te vaak...

  Lees verder
 • 2 sept

  Het goede gesprek over samenwerken

  De ontwikkelingen in de Wmo, de Jeugdzorg, het openbaar vervoer en de financiële opgaven voor gemeenten vallen samen met de stop van de OV-taxi in de subregio's IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Dit maakt dat de gemeenten keuzes moeten maken in de organisatie van het doelgroepenvervoer. De regiogemeenten hebben twee centrale ambities benoemd voor de toekomstige...

  Lees verder
 • 3 aug

  Midden-Holland - Evaluatie transitie jeugdzorg: lessen voor de toekomst

  In de regio Midden-Holland hebben de gemeenten de afgelopen jaren hard samengewerkt in de voorbereiding op de transities. Nu de transitie jeugdzorg per 1 januari 2015 is afgerond, is er behoefte aan een evaluatie over de afgelopen periode. De regio Midden-Holland heeft ons gevraagd een evaluatie uit te voeren over de regionale samenwerking in de voorbereiding van de...

  Lees verder
 • 10 juni

  Samen bouwen aan een regionale netwerkorganisatie

  Op 17 januari 2015 spreken bestuurders van de regio Alkmaar de intentie uit om samen te werken op het gebied van contractmanagement voor de domeinen Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen. Focus in deze samenwerking zijn de hoofdprocessen: inkoop, contractmanagement en informatievoorziening. De ambitie is om deze samenwerking vorm te geven in een gezamenlijke netwerkorganisatie (NO)....

  Lees verder
 • 26 mei

  Transformatie vraagt om verdieping samenwerking

  ''Als er elk jaar verkiezingen zouden zijn, mislukt de beoogde transformatie van het sociaal domein”. Deze uitspraak deed één van de zorgaanbieders uit de regio Alkmaar. Verkiezingen gaan over standpunten, over de verschillen en over als enkele partij (vooral) willen winnen; je scoort dan niet met gezamenlijke visies en met een rol nemen in een samenwerking waar alle...

  Lees verder
 • 6 feb

  Schooluitval 18+: aanpak op de juiste plaats!

  Jaarlijks stoppen ruim 27.000 jongeren met hun opleiding zonder dat zij een startkwalificatie halen. Vanaf 18 jaar is er geen wettelijke verplichting meer om een startkwalificatie te halen. Wel hebben de gemeenten de verplichting zich in te spannen om de jongeren in beeld te hebben en waar mogelijk naar een startkwalificatie te begeleiden. Deze taak wordt belegd in de...

  Lees verder
 • 12 jan

  Wijkteams en Werk & Inkomen: kansen door samenwerking

  Werk en inkomen zijn cruciaal om het beroep op zorg te verkleinen. Dat is de uitdaging waar elke gemeente voor staat: bezuinigen op zorg door de vraag naar zorg te voorkomen in plaats van minder zorg te leveren wanneer er wel vraag naar is. Al jaren wijzen onderzoeken uit dat het hebben van werk en een inkomen waar men van rond kan komen, het beroep op zorg verkleint. In de...

  Lees verder
 • 8 jan

  Zelfkennis is het toverwoord bij samenwerken

  Samenwerken lijkt dé oplossing in de publieke sector. Uit onderzoek blijkt dat 72 procent van de Nederlandse gemeenten het belang ervan sterk ziet toenemen. Bijna de helft van de samenwerkingsverbanden voldoet echter niet of nauwelijks aan de gestelde verwachtingen. Samenwerken mislukt vaak omdat organisaties te snel eraan beginnen. Samenwerking afhouden gebeurt zelden, maar...

  Lees verder
 • 6 jan

  De eerste stappen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en wijkteams

  Uitgangspunt van Passend Onderwijs en decentralisatie Jeugdzorg is gelijk: denk en organiseer vanuit de jongere! Snel, dichtbij, preventief en in samenspraak met de jongere en ouders zijn belangrijke uitgangspunten van beide velden. In veel gemeenten zijn sociale wijkteams vanaf 1 januari de toegangspoort tot de zorg voor jeugd en daarmee essentieel bij de ondersteuning van...

  Lees verder
 • 2014
  10 dec

  Echt samenwerken in de Participatiewet, regio Haaglanden

  Echt samenwerken in de ontwikkeling en uitvoering van de Participatiewet om een eenduidige werkgeversdienstverlening neer te zetten en daarmee de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken: dat is wat wij in de regio Haaglanden ondersteunen. De vijf gemeenten (Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland) van de regio...

  Lees verder
 • 27 nov

  Samen voor de Jeugd in Zuid-Holland Zuid

  De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben voor vergaande samenwerking in de decentralisatie Jeugd gekozen. Samen met zorgaanbieders hebben zij in 2013 in verschillende DOEtanks gewerkt aan de ontwikkeling van het regionale beleid voor de Jeugdhulp. Hiemstra & De Vries heeft de regio ondersteund om vanuit de verschillende inhoudelijke uitwerkingen tot één regionaal...

  Lees verder
 • 25 nov

  SchoolWerkt-Agenda versterkt samenwerking onderwijs en gemeente

  Om de bestaande verantwoordelijkheid voor het Voorkomen van Voortijdig Schoolverlaten (VSV) ook in de nieuwe context met veranderde verantwoordelijkheden in het sociaal domein invulling te geven, hebben de schoolbestuurders van voortgezet onderwijs (VO), MBO en gemeenten in de regio Utrecht een nieuwe gezamenlijke agenda opgesteld. Hiemstra & de Vries heeft het proces van...

  Lees verder
 • 21 okt

  Leidende principes voor bewuste keuzes in samenwerking

  Bestuur, directie en medewerkers van de ambtelijke organisatie in Zoeterwoude stelden steeds vaker de vraag: ‘op welke onderwerpen gaan we samenwerken met partners?’. In het verleden werd de keuze vaak snel gemaakt en werden voor- en nadelen van samenwerken niet of nauwelijks inzichtelijk gemaakt en tegen elkaar afgewogen. Gevolg was dat de onderbouwing waarom wel of niet...

  Lees verder
 • 9 okt

  Weet jij waarom je samenwerkt?

  We werken steeds meer samen: publieke organisaties onderling en publieke en private organisaties. Toch voldoet de helft van de samenwerkingsverbanden niet aan de verwachting. Samenwerkingsverbanden stranden, komen langzaam van de grond en leiden tot verlies van flexibiliteit, efficiëntie en grip. De overheadkosten nemen toe en er is minder financiële kracht. De vraag waarom...

  Lees verder
 • 27 juni

  Samenwerken aan sociale opgaven: drie lessen!

  Gemeente en maatschappelijke partners die samenwerken bij de vernieuwing van wonen, zorg en welzijn. Als antwoord op de decentralisatie van de AWBZ en de extramuralisering van de zorg. In Hillegom hebben we het praktisch gemaakt. Door samen met uitvoerders van zorgaanbieders, woningcorporatie, cliëntenorganisaties en gemeente oplossingsrichtingen te bedenken en uit te werken....

  Lees verder
 • 10 juni

  Hervorming langdurige zorg

  “Gemeenten moeten niet langer klagen over de overheveling van zorgtaken van het rijk naar gemeenten, maar aan de slag gaan. Nu de budgetten bekend zijn, moeten gemeenten snel orde op zaken stellen. Dat vindt verantwoordelijk minister Plasterk” (Algemeen Dagblad, 2 juni 2014). Het ministerie van VWS stelt €50.000 aan WMO-regio’s beschikbaar voor ondersteuning bij het inregelen...

  Lees verder
 • 27 mei

  Maatschappelijke initiatieven succesvol laten zijn

  Meer dan ooit ontstaan mooie initiatieven in de maatschappij. Jongeren, ouderen, cliënten, studenten, ondernemers, individuen en groepen zien kansen en willen die pakken. Het is echter de vraag of deze initiatieven ondanks of dankzij gemeenten tot stand komen. Tegelijkertijd spreken gemeenten de ambitie uit om succesvoller om te gaan met maatschappelijke initiatieven. Hoe...

  Lees verder
 • 5 mei

  Samenwerken: niet nieuw, wel moeilijk!

  Samenwerken lijkt het nieuwe adagium. Beter, slimmer en meer gebruik maken van de kracht van burgers, formele en informele netwerken en maatschappelijke partners. Daar kan je toch niet tegen zijn? Zeker in het sociaal domein wordt de noodzaak tot samenwerking steeds zichtbaarder. Zowel aan de zijde van zorgaanbieders als die van gemeenten. Gemeenten krijgen nieuwe...

  Lees verder
 • 24 mrt

  Kennisdeling en co-creatie in het sociaal domein

  De combinatie van de drie decentralisaties en een fundamenteel andere rolneming vraagt om een systeemverandering in ons werken. Ons werken betreft de werkwijze van alle partners die een rol hebben in het sociaal domein: gemeenten, instellingen, adviesbureaus, en meer. Vanzelfsprekend vraagt het ook iets anders van de samenwerking tussen deze partijen. Allen zullen slimmer...

  Lees verder
 • 21 feb

  Succesvolle gemeentelijke samenwerking, de ingrediënten!

  Succesvolle gemeentelijke samenwerking, de ingrediënten! Gemeenten zoeken steeds meer de samenwerking op. Met elkaar, met maatschappelijke instellingen en private partijen. De intentie om samen te werken is snel uitgesproken, maar de opbrengst van de samenwerking valt vaak tegen of, sterker nog, de samenwerking komt niet voorbij de implementatiefase. Hoe haal je het beste...

  Lees verder
 • 3 feb

  Bedrijven als partners in het sociaal domein

  De kracht van bedrijven benutten in het sociaal domein. Hoe doe je dat als gemeente? Met de gemeenten Zwolle, Nijmegen en Utrecht én met uitzendbedrijf Tempo Team bespraken we succesverhalen en voorbeelden waarin de samenwerking juist stroef verliep. Sleutelwoord in de succesvoorbeelden: een gedeeld doel. Gemeenten en bedrijven zijn deelgenoot in het realiseren van dat doel....

  Lees verder
 • 28 jan

  Effectief partnerschap gemeenten en zorgaanbieders in het veld van jeugd: geen blauwdruk maar een kleurplaat!

  'Hoe gaan we als gemeente straks met de maatschappelijke partners sociale wijkteams opzetten, waarin de partners ook echt in positie komen?' 'Laten we als zorgaanbieder wel voldoende onze smoel zien bij gemeenten?' Tijdens de Hiemstra & De Vries blikdag hebben gemeenten en zorgaanbieders vragen rondom effectief partnerschap in het veld van jeugd onder de loep genomen. Een...

  Lees verder
 • 2013
  30 okt

  Hoe gaat jouw gemeente de regionale jeugdzorg organiseren?

  Op dit moment zijn gemeenten druk met het organiseren van hun transitiearrangementen voor de jeugdzorg. De fase waarin visies op de jeugdzorg worden vastgelegd zijn voor veel gemeenten afgerond, nu komen vragen als: ‘hoe organiseer ik de jeugdzorg met collega-gemeenten in de regio? wat kopen we gezamenlijk in? wat doen we wanneer in mijn gemeente in 2015 tien procent meer...

  Lees verder
 • 29 okt

  Sturen in het sociaal domein: kies en neem regie

  Het is een misverstand dat gemeenten, instellingen, bedrijven, zorgprofessionals en burgers gezamenlijk sturing geven aan de drie transities. Ja, al deze partijen hebben een belang, maar nee, ze zitten niet allemaal aan het stuur. Gemeenten zijn in belangrijke mate in positie om de marktordening te bepalen. Vaak is deze regiefunctie nu nog gebaseerd op een brede visie, met...

  Lees verder