SchoolWerkt-Agenda versterkt samenwerking onderwijs en gemeente

Om de bestaande verantwoordelijkheid voor het Voorkomen van Voortijdig Schoolverlaten (VSV) ook in de nieuwe context met veranderde verantwoordelijkheden in het sociaal domein invulling te geven, hebben de schoolbestuurders van voortgezet onderwijs (VO), MBO en gemeenten in de regio Utrecht een nieuwe gezamenlijke agenda opgesteld. Hiemstra & de Vries heeft het proces van co-creatie, waarin onderwijspartners en regiogemeenten actief de agenda samen ontwikkelden, ondersteund.

In een startbijeenkomst met bestuurders en medewerkers van MBO-scholen, VO-scholen en gemeenten is met behulp van de theorie van Verdraaide Organisaties gezamenlijk ‘de bedoeling’ vastgesteld. In verschillende bijeenkomsten hebben onderwijspartners en gemeenten vanuit de bedoeling leidende principes, actielijnen en de rol van elke partner in de samenwerking geformuleerd. Tussentijds hebben de partners bij elkaar intern de input opgehaald en getoetst of de ideeën klopten. Bewust is hierin met alle partners extra geïnvesteerd om echt de input van de medewerkers in de uitvoering te krijgen, zodat de agenda logisch voortvloeit en aansluit bij de bestaande goed werkende activiteiten.

Het resultaat voor nu is een gezamenlijk geformuleerde en gedragen SchoolWerkt-Agenda, waarbij een gedeeld beeld is over rollen van alle partners in het netwerk én de samenhang met andere agenda’s (jeugd, participatie, e.d.) helder is. De agenda is gericht op die activiteiten die door gezamenlijke aanpak waarde toevoegen. Dit betekent dat de individuele partners in de basis hun eigen beleid en uitvoering vormgeven. Door de SchoolWerkt-Agenda vanuit de bedoeling vorm te geven, zijn de partners gericht en constructief met elkaar in gesprek en aan het werk. 

Op www.schoolwerkt.nl staat een filmpje die toelichting geeft op de schoolwerkt-agenda. Ook de documenten kun je hier vinden.