De Wmo-raad op zoek naar de grenzen van haar advisering

Met de decentralisaties in het sociale domein krijgen gemeenten extra bevoegdheden. Tegelijkertijd heeft deze transitie in de zorg vergaande consequenties voor de meest kwetsbare inwoners van een gemeente. Van oudsher bewaakt de Wmo-raad de belangen van deze groep hulpbehoevenden. Maar de huidige veranderingen vragen echter een andere rolneming van deze raden.

Omdat het werk van een Wmo- of Participatieraad vaak vrijwillig wordt uitgevoerd, is het van belang een duidelijke afbakening van de reikwijdte van het adviesveld te hebben. Om prioriteiten te stellen en tegelijkertijd een effectieve werkwijze te hanteren. In de gemeente Koggenland is Bertram aan de slag gegaan met de Wmo-raad om op zoek te gaan naar deze grenzen. Niet op basis van een expertmatige aanpak, maar door voort te bouwen op de bestaande capaciteit. Procesbegeleiding die vanuit de basis die er al was keek naar wat er nodig was.

Een start is gemaakt met het zoeken naar de rollen die de raad wil aannemen. De uitkomst: twee rollen waardoor de gehele beleidscyclus wordt afgedekt. Enerzijds het aan de achterkant signaleren van onbedoelde gevolgen van het beleid en anderzijds aan de voorkant nagaan in hoeverre het lokale beleid de participatie en zelfredzaamheid van bewoners vergroot. Naast een scherp inzicht in de verschillende rollen van de raad, is er ook focus aangebracht op de thematische adviseringsdomeinen, gekeken naar werkwijze (hoe werk je slim samen met partners), hoe zorg je dat je grip houdt op het de ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces. Een proces waardoor de Wmo-raad in Koggenland weer aan het stuur zit van haar eigen advisering.