Helpt beter presteren!

Samenwerken aan sociale opgaven: drie lessen!

Gemeente en maatschappelijke partners die samenwerken bij de vernieuwing van wonen, zorg en welzijn. Als antwoord op de decentralisatie van de AWBZ en de extramuralisering van de zorg. In Hillegom hebben we het praktisch gemaakt. Door samen met uitvoerders van zorgaanbieders, woningcorporatie, cliëntenorganisaties en gemeente oplossingsrichtingen te bedenken en uit te werken.
Naast praktische oplossingen is er gewerkt aan het bouwen aan een duurzame samenwerking. In dit bericht delen we graag onze drie belangrijkste lessen.

1. Individuen die met energie willen werken aan een gezamenlijke ambitie zijn de belangrijkste schakel

De partners die in Hillegom wilden samenwerken hebben elkaar opgezocht en zo het initiatief genomen om gezamenlijk stappen te zetten in vernieuwing van wonen, zorg en welzijn. De ‘hobbels’ die komen kijken bij het tot stand brengen van een samenwerking worden beter en makkelijker overwonnen als individuen zich ergens hard voor willen maken en elkaar vinden op een gezamenlijke ambitie. In Hillegom bleek het op een aantal momenten in de praktische uitvoering spannend te worden omdat hiermee organisatiebelangen en samenwerkingsbelangen in de knel kwamen. Vanuit de gezamenlijke ambitie zijn er echter belangrijke vervolgafspraken gemaakt.

We neigen er naar om in dit soort processen naar de formele trekker te kijken, maar die maakt net zo onderdeel uit van het geheel: het hoeft dus niet de ‘regisseur’ te zijn die dit zaken ter discussie stelt, deze rol ligt klaar voor alle betrokkenen. Belangrijk dat rollen en verwachtingen helder zijn aan het begin van de samenwerking én dat de ruimte gevoeld wordt om dit ook tussentijds weer bespreekbaar te maken: zit je daadwerkelijk nog op dezelfde koers? En lukt het om de koers expliciet te maken?

2. Leg de verschillende belangen op tafel in een open gesprek

Bij vernieuwing van de samenwerking rondom wonen, zorg en welzijn komen de eigen organisatiebelangen van de partners soms in de knel. Omdat er net geïnvesteerd is in vastgoed bijvoorbeeld. Of omdat er bezuinigd moet worden op het eigen personeel om oplossingen mogelijk te maken. Om daadwerkelijk nieuwe oplossingen te bedenken voor wonen, zorg en welzijn moeten maatschappelijke partners en gemeente hun eigen organisatiebril afzetten. Wetend van elkaar dat die eigen belangen er wél zijn. En ook benoemd moeten worden. Dan kun je ook samen nadenken hoe die reële belemmering kunnen worden opgeruimd. Naar inspiratie van Maarten Königs hebben wij het motto op tafel gelegd: “Zolang je lekker met elkaar in gesprek bent, ligt het echte vraagstuk nog niet op tafel.”

3. Benut alle niveaus in de organisatie en zorg voor bestuurlijke borging

In Hillegom hebben we de samenwerking praktisch en concreet gemaakt. Door samen met uitvoerders van zorgaanbieders, woningcorporatie, cliëntenorganisaties en gemeente, oplossingsrichtingen te bedenken en uit te werken. Daar zijn we begonnen. Later is de bijdrage van de verschillende partners bevestigd door de bestuurders van die organisaties. Want voor vernieuwing van de samenwerking heb je de drive van de verschillende niveaus in de organisatie nodig. De professionele drive en ideeën van de werkvloer. Maar ook de commitment van management en bestuur, die daarmee professionals de ruimte geeft om voorbij de belangen van de eigen organisatie te kijken. En daarmee betere oplossingen voor burgers te ontwikkelen. Door zowel uitvoering als bestuurders te betrekken bereik je resultaten die werkbaar zijn én ben je verzekerd van voldoende draagvlak.


Deel: