Helpt beter presteren!

Hervorming langdurige zorg

“Gemeenten moeten niet langer klagen over de overheveling van zorgtaken van het rijk naar gemeenten, maar aan de slag gaan. Nu de budgetten bekend zijn, moeten gemeenten snel orde op zaken stellen. Dat vindt verantwoordelijk minister Plasterk” (Algemeen Dagblad, 2 juni 2014). Het ministerie van VWS stelt €50.000 aan WMO-regio’s beschikbaar voor ondersteuning bij het inregelen van deze transitie Hervorming Langdurige Zorg. Met deze vergoeding kan een secretaris worden aangesteld die regie voert op de regionale samenwerking tussen verzekeraars en gemeenten en op het regionaal transitieoverleg.

Onze collega Bertram van der Wal is de komende tijd secretaris voor de Wmo-regio Eemland, waarvan Amersfoort centrumgemeente is. Voor de samenwerking moeten er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt tussen gemeenten en verzekeraars over ‘het verbinden van de wijkverpleging aan het sociaal domein’. Als secretaris organiseert en faciliteert hij daarvoor gesprekken tussen gemeenten en zorgverzekeraars over de inzet van de wijkverpleegkundige en de afstemming tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning in de wijk. Voor een duurzame Hervorming van de Langdurige Zorg is het ook nodig dat het proces tot samenwerking duurzaam is. Dit vraagt om aparte energie. Goed dat de minister partners aanspoort om ‘resultaten te behalen’ en tegelijkertijd ondersteuning biedt om het proces van samenwerking verder te versterken. Gemeenten, maak hier gebruik van!


Deel: