Betere resultaten op voorkomen schooluitval in gemeente Rheden

De gemeente Rheden wil schooluitval voorkomen en uitgevallen jongeren (terug) begeleiden naar werk of opleiding. Gedurende een 2-jarige pilot zet zij hiervoor 2GetThere in; een project dat drijft op peer-to-peer coaching. Uit onze tussenevaluatie blijkt dat zowel de bekendheid van de aanpak als de onderlinge samenwerking met partners beter kan. We hebben naast de evaluatie een bijeenkomst georganiseerd waarin partners concrete afspraken hebben gemaakt hoe zij de samenwerking en daarmee de te halen resultaten gaan verbeteren.

Werkwijze jongerencoaches 2GetThere

2GetThere werkt met jongerencoaches. Een Jongerencoach staat dichtbij jongeren, is herkenbaar, heeft geen andere belangen en kan jongeren op gelijkwaardig niveau net dat beetje extra steun geven om het zelf te gaan doen. Jongeren mogen zelf hun coach kiezen. Dit project is ook een werkervaringsplek voor nieuwe jongerencoaches.

Tussenevaluatie 2GetThere gemeente Rheden

‘Jongeren zijn de toekomst, zij zijn de beroepsbevolking van morgen’, is de leidraad voor de gemeente binnen haar jongerenbeleid. Sinds april 2015 is 2GetThere actief in de gemeente Rheden om in twee jaar 50 jongeren (terug) te begeleiden naar opleiding of werk. De gemeente heeft ons de opdracht gegeven een tussenvaluatie te doen om in beeld te brengen welke resultaten zijn gehaald en wat gedaan kan worden om (nog) betere resultaten te halen.

Betere PR en strakkere samenwerking

We zien dat partners nog onvoldoende weten wat de werkwijze van 2GetThere is en welke positie de jongerencoaches innemen in het veld. Ook voor andere ketenpartners in de aanpak van schooluitval blijkt dit te gelden. Het netwerk kent elkaar nog onvoldoende. Deels wordt dit veroorzaakt doordat afgelopen twee jaar veel is veranderd vanwege de transities in het Sociaal Domein. Wij zien dit verschijnsel bij veel gemeentes. Betere resultaten kunnen alléén worden gehaald als er ook beter wordt samengewerkt. Daarom hebben we een slotbijeenkomst georganiseerd met en voor de verschillende ketenpartners van 2GetThere, op zowel beleid- als uitvoeringsniveau. Resultaat van de bijeenkomst is dat de onderlinge rollen helderder zijn benoemd en dat concrete afspraken zijn gemaakt om betere resultaten te boeken.