Meerwaarde bieden met modern financieel toezicht

De provincie houdt financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Doel is het voorkomen van een financieel uitzichtloze situatie. Door de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten en de toenemende samenwerking in gemeenschappelijk regelingen, blijft deze toezichthoudende rol ook in de toekomst belangrijk. De provincie Zuid-Holland heeft Hiemstra & De Vries en EY gevraagd hen te helpen in de doorontwikkeling van dit financieel toezicht. In diverse workshops met de Zuid-Hollandse gemeenten, andere provincies en de medewerkers van de provincie zelf, hebben wij gewerkt aan een visie op modern financieel toezicht.

Modern financieel toezicht gaat over…

Zuid-Holland voert financieel toezicht uit in overeenstemming met het wettelijk en gemeenschappelijk kader. Modern financieel toezicht gaat ons inziens verder. Modern financieel toezicht gaat ook over:

  • meerwaarde bieden door als toezichthouder in contact te staan met de decentrale overheden en kennisuitwisseling te faciliteren.
  • bewust te zijn van het feit dat de context (demografie, werkgelegenheid etc.) waarin financiële gegevens geplaats moeten worden van belang is.
  • creëren van een brede vooruitziende blik door over een langere termijn contextuele data te analyseren en te vertalen naar de consequenties voor de gemeentelijke begroting.
  • richten van de toezicht houdende capaciteit daar waar ze nodig is: op organisaties waar de opgave (context), en de daarmee samenhangende financiële risico’s, het grootst zijn.

Gedragen visie

Het resultaat van onze inzet is een visie die wordt gedragen door het team financieel toezicht en draagvlak vindt bij gemeenten in Zuid-Holland en andere provincies. Verder hebben wij de visie vertaald naar een implementatieplan. Dit implementatieplan geeft weer wanneer het team aan welke ‘knoppen’ moet ‘draaien’ om de visie te realiseren.

Meer weten? Abonneer je op onze LinkedIn-pagina.