Helpt beter presteren!

Midden-Holland - Evaluatie transitie jeugdzorg: lessen voor de toekomst

In de regio Midden-Holland hebben de gemeenten de afgelopen jaren hard samengewerkt in de voorbereiding op de transities. Nu de transitie jeugdzorg per 1 januari 2015 is afgerond, is er behoefte aan een evaluatie over de afgelopen periode.

De regio Midden-Holland heeft ons gevraagd een evaluatie uit te voeren over de regionale samenwerking in de voorbereiding van de transitie jeugdzorg. Kenmerkend hiervoor is de toekomstgerichtheid en dat het onderzoek bijdraagt aan de uitdagingen waar de regio nu voor staat. In ons onderzoek zijn we gestart met een documentenanalyse en een online enquête. Vanuit deze eerste verkenning hebben we verdieping gebracht door individuele gesprekken en groepsgesprekken te voeren met ambtenaren, raadsleden, bestuurders en zorgaanbieders van de verschillende gemeenten.

Het resultaat van het onderzoek is een beknopt rapport met bevindingen maar vooral ook lessen voor de toekomst. Op vier pijlers (inhoudelijke ambities, strategische keuzes voor regionale samenwerking, organisatie en sturing van de samenwerking en proces en leiderschap) is een ontwikkelagenda opgesteld met concrete acties die gemeenten kunnen ondernemen om de samenwerking te verbeteren. Hoofdlessen zijn:

  1. kies voor langere tijd voor een organisatie voor het regionaal opdrachtgeverschap en investeer hier in;
  2. creëer duidelijkheid in rollen, neem betrokkenen mee in het proces en geef meer aandacht aan leren van ervaringen;
  3. maak concrete keuzes over wat regionaal en lokaal wordt opgepakt;
  4. neem initiatief om samen met aanbieders ambities te concretiseren en hier afspraken over te maken.

Deel: