Transformatie gevraagd!

Wij geloven dat de transformatie binnen de zorg en ondersteuning versnelling nodig heeft. Alleen dan kunnen we verschraling van zorg en ondersteuning voor met name kwetsbare ouderen en jongeren tegengaan. Klopt ons gevoel van urgentie? Zo ja, hoe zorgen we voor een positieve wending en een versnelling in de transformatie?

Met een reeks blogs in de komende periode geven wij onze inzichten op deze vragen. Wat denk jij? Waar vindt transformatie al wel plaats en wat kunnen we daarvan leren? Deel je voorbeelden, ideeën en mening met ons!

Optimaliseren is niet hetzelfde als transformeren

Veel energie binnen alle veranderingen in de zorg en ondersteuning gaat naar de optimalisatie van bestaande systemen en processen. Dit blijft vaak beperkt tot de eigen organisatie. Transformatie is echter gericht op vernieuwing van een groter systeem. Het bestaande past niet meer, dus moet er wat anders voor in de plaats komen. Er zijn voldoende voorbeelden van organisaties die dit doen of hebben gedaan, maar deze liggen veelal buiten het sociaal domein: bijvoorbeeld de taxidienst Uber, Bol.com en Apple.

Is transformatie echt nodig?

Wat ons betreft wel! Neem bijvoorbeeld een opgave als ‘langer thuis wonen’. Aan de ene kant neemt het aantal ouderen de komende tien jaar met ongeveer 30% toe, aan de andere kant neemt de intramurale capaciteit af. Tegelijkertijd wordt de kaasschaaf gehaald over budgetten voor mantelzorgers en wijkverpleegkundige zorg. Hoe gaat het ons dan toch lukken om mensen binnen de financiële kaders met behoud van kwaliteit langer thuis te laten wonen? Dit vraagt om échte verandering en innovatieve oplossingen.

Ga weg achter de tekentafel

Innovatiebudgetten bij gemeenten worden het afgelopen half jaar met name ingezet om de gaten op te vullen die vallen in de transitie. Terwijl juist deze innovatiebudgetten nodig zijn om een andere manier van werken uit te proberen in pilots en proeftuinen: de transformatie ga je niet bereiken ‘achter de tekentafel’!

Kansen

Wij zien kansen voor de transformatie op drie thema’s, gelinkt aan de thema’s uit Smart Government:

  • versterken van de samenwerking tussen betrokken partijen (gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en inwoners)
  • investeren in opleiding en begeleiding van professionals
  • beter benutten van technische mogelijkheden (domotica, gebruik data in monitoring) 

Deze kansen en verdere verdieping van de urgentie van transformatie verkennen we in de volgende blogs.