Strategie & Sturing

Maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen bepalen de inhoudelijke agenda van de publieke sector. Die agenda daagt uit om echt kritisch te kijken naar de huidige organisatie. Niet door discussies over harkjes, hiërarchische lijnen en eindeloos informatie stapelen, maar organisatievernieuwing vanuit de ‘why’ en het optimaal benutten van het aanwezige kapitaal binnen en buiten de organisatie.

Verschil door effectieve sturing

Sturing is richten, inrichten en vooral doen. Effectieve sturing zorgt ervoor dat een professional, een team of een organisatie al dan niet in samenwerking met partners, maatschappelijke effecten realiseert, of problemen in de samenleving oplost. Een goed presterende organisatie en effectieve sturing van die organisatie vraagt wat ons betreft om een nieuwe weg in te slaan waarin talenten van professionals optimaal worden ingezet, technologie en data een cruciale rol vervullen en kennis en kunde van partners en burgers écht wordt gebruikt. 

Deze ontwikkelingen hebben invloed op de manier van sturen, de interactie tussen managers onderling, met bestuurders en met partners en professionals. Het betekent juiste sturings-afspraken binnen en buiten de organisatie en investeren in de kwaliteit van managers, professionals en de ondersteuning

Door met verschillende publieke organisaties te werken aan het richten en inrichten van de organisatie in ontwikkeling werken wij samen met hen aan betere prestaties in maatschappelijke vraagstukken. 

Richten

Wij ondersteunen publieke organisaties door samen met hen betekenis te geven aan organisatiebrede- of maatschappelijke trends en ontwikkelingen, visie te vormen en strategie te bepalen. Denk aan:

 • Wat voor organisatie willen we zijn?
 • Wat is onze rol als organisatie en wat betekent dat voor ons als management? 
 • Hoe vullen we op strategisch niveau de samenwerking met partners en raad in?
 • Waar staan we als organisatie over 5 of 10 jaar? 

Hierbij geloven wij niet in lange doorlooptijden en expertmatige oplossingen. De dialoog is in onze aanpak leidend om snel met elkaar een richting te bepalen die past bij de context van de organisatie. Met eigentijdse werkvormen en producten in proces(bege)leiding brengen we tempo en scherpte aan in deze vaak complexe vraagstukken.

Inrichten

De richting van de organisatie bepaalt ook de inrichting ervan. Deze moet passen bij de opgave(n) waar de organisatie voor staat. Wij helpen organisaties daarom onder andere met wendbaar werken en eigentijdse bedrijfsvoeringOnze rol varieert van het organiseren en (bege)leiden van een effectief gesprek tussen bestuur, directie, partners en professionals tot het als manager of projectleider realiseren van een transitie of transformatie op interim-basis.

Betrokken collega's zijn onder andere :

 • Nieuws & Inspiratie

 • 2018
  7 juni

  Wendbaar werken in publieke organisaties: het sturen op verschillende snelheden

    Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 8 mei

  Wendbaar werken in publieke organisaties: praktijklessen opgavegericht werken

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 19 apr

  Wendbaar werken in publieke organisaties: paradigma’s in de praktijk

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 5 apr

  Wendbaar werken in publieke organisaties: trends in de samenleving (mens en werk)

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging in te spelen op trends in de samenleving, die onherroepelijk leiden tot veranderingen in het werk. Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat het van organisaties veel vraagt om deze toe te kunnen passen in hun werk. Duurzaamheidsvraagstukken kunnen we alleen oplossen als publieke en private partijen...

  Lees verder
 • 21 mrt

  Wendbaar werken in publieke organisaties: wenkend perspectief uit gemeente Slotjebroek

  Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op de veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten overheden investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en...

  Lees verder
 • 20 mrt

  Reeks ‘Wendbaar werken in publieke organisaties’ van start

  In het momentum van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, lanceren wij (Ralph Hanekamp en Ruud van Rheenen) een reeks artikelen over wendbaar werken in publieke organisaties. Met het vormen van nieuwe coalities en het formuleren van bestuurlijke ambities voor de boeg, is het een goed moment voor ambtelijke organisaties om stil te staan bij ‘hoe’ zij die ambities gaan...

  Lees verder
 • 2017
  24 juli

  De betekenis van de Omgevingswet voor de wijze van organiseren van publieke organisaties

  Er is toenemende aandacht voor de betekenis van de Omgevingswet voor publieke organisaties: er worden visies en vergezichten opgesteld over hoe de fysieke leefomgeving eruit ziet na invoering van de Omgevingswet. Publieke organisaties beseffen dat de Omgevingswet meer is dan een wettelijke exercitie. Onderbelicht is wat de verandering die de Omgevingswet vraagt van de wijze...

  Lees verder
 • 24 mei

  Toekomstbestendige bibliotheekondersteuning in Flevoland

  Mensen lezen en werken steeds vaker digitaal en met digitale bronnen. Dat maakt dat bibliotheken voor een belangrijke innovatieopgave staan. Met de komst van e-books verschuift hun taak van boeken uitlenen naar een plek voor ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling.  Provincies hebben (sinds de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is ingevoerd) de wettelijke...

  Lees verder
 • 21 mrt

  Event Koers 2017: Opdrachtenmarkt Breda, wendbaar werken in de praktijk

    Op vrijdag 21 april 2017 organiseerden wij 'Koers 2017': het festival over organisatieontwikkeling, waar dit event een onderdeel van was.   Opdrachtenmarkt   Wendbaar en agile werken zijn de toverwoorden van vandaag. Geen organisatie die zich hier niet op één of ander manier mee bezig houdt. De centrale vraag is dan ook niet meer of we meer wendbaar gaan...

  Lees verder
 • 2016
  13 apr

  De betekenis van Smart City voor de openbare ruimte - 2016 - Congres Overheid 360°

  Mettina Veenstra (lector Media Technologie Design) en Frans Jorna (Hiemstra & De Vries) delen in deze workshop hun ervaringen in de betekenis van het fenomeen Smart City voor de openbare ruimte. Hoe kunnen we met behulp van digitale technologie de openbare ruimte wat betreft aantrekkelijkheid, veiligheid en mobiliteit verbeteren? Naast de technologie en de toepassingen is...

  Lees verder
 • 21 jan

  Veranderende opgaven, veranderende verhoudingen

  Maatschappelijke problemen ontstaan snel en er zijn een groot aantal organisaties betrokken. De vluchtelingenproblematiek is daarvan een goed voorbeeld: het probleem diende zich opeens aan, en viel binnen het bereik van meerdere organisaties. Vanuit goedbedoelde en wettelijke betrokkenheid buitelen Rijk, provincies, gemeenten, COA, IND, belangengroepen, bewoners, bedrijven en...

  Lees verder
 • 14 jan

  Meerwaarde bieden met modern financieel toezicht

  De provincie houdt financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Doel is het voorkomen van een financieel uitzichtloze situatie. Door de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten en de toenemende samenwerking in gemeenschappelijk regelingen, blijft deze toezichthoudende rol ook in de toekomst belangrijk. De provincie Zuid-Holland heeft...

  Lees verder
 • 7 jan

  De gemeentesecretaris anno 2016: noodzakelijke leider of overbodige lastpak?

  Ontwikkelingen in onze samenleving volgen elkaar razendsnel op en zorgen voor nieuwe maatschappelijke vragen. Demografische veranderingen zijn van invloed op de arbeidsmarkt, globalisering zorgt voor een radicaal andere economie en ook technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op onze maatschappij. Deze ontwikkelingen hebben onmiskenbaar hun invloed op het...

  Lees verder
 • 2015
  24 dec

  Terug naar de essentie van planning en control

  Alweer vier jaar geleden publiceerde Hiemstra & De Vries een artikel met daarin onze visie op planning en control: 'Terug naar de essentie van planning & control’. Kern van de visie is dat meer doelmatige sturing, met minder middelen bereikt kan worden door de terug te gaan naar de kern van planning en control. Drie elementen helpen daarbij: Maximaal sturen op...

  Lees verder
 • 16 dec

  Passen je medewerkers en ambitie bij elkaar?

  Als organisatie heb je een ambitie; een visie voor de toekomst. Het is van groot belang om medewerkers te hebben die bij deze ambitie passen, want zij zijn uiteindelijk degenen die de ambitie moeten waarmaken. De vraag is natuurlijk ook in hoeverre je huidige – en niet enkel toekomstige – medewerkers bij je profiel passen? Weet je als leidinggevende waar jouw medewerkers...

  Lees verder
 • 5 nov

  Mondiale trends, lokale opgaven

  De ramp met de MH17, de aanhoudende vluchtelingenstroom, protesten van de taxichauffeurs tegen Über – het is slechts een kleine greep uit de mondiale ontwikkelingen die direct van invloed zijn op ons eigen landje. Trends als deze vormen steeds vaker het decor waartegen onze nationale en lokale maatschappelijke opgaven zich afspelen, en hebben daarmee een toenemende invloed op...

  Lees verder
 • 3 nov

  Werken aan succesvol publiek opdrachtgeverschap

  Vele vraagstukken − zoals het bieden van zorg en ondersteuning of het verduurzamen van de samenleving – zijn te groot en te complex om volledig door de overheid te laten realiseren. Daarom schakelt de overheid andere partijen in bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Publiek opdrachtgeverschap is één van de manieren om dat te doen. Door de decentralisaties in het...

  Lees verder
 • 30 okt

  Minder uitkeringen, meer resultaat

  Het verdeelmodel 2016 voor de bijstand is bekend. Voor de ene gemeente een meevaller, voor de ander een tegenvaller van miljoenen. Dat leidt, heel begrijpelijk, tot heftige reacties. Maar in de kern verandert het niets aan de opgave van sociale diensten: mensen in beweging krijgen en ze onafhankelijk maken van een uitkering. Gemeenten zijn steeds op zoek naar manieren om dat...

  Lees verder
 • 10 juli

  Sterker opereren als één projectmanagementbureau

  In het voorjaar van 2014 is het projectmanagementbureau Drechtsteden van start gegaan; een samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio. De projectmanagers en secretarissen uit de afzonderlijke organisaties zijn nu onderdeel van één bureau. Nu een jaar verder is het zoeken naar eenheid. De medewerkers zijn nog erg gebonden aan hun eigen gemeente, mede doordat ze...

  Lees verder
 • 29 juni

  Heldere visie van de belastingdienst

  De afgelopen jaren heb ik verschillende organisatievisies van organisaties met managers gemaakt. Ik zie er in mijn werk ook veel langskomen. Soms teleurstellend en soms kansrijk in combinatie met goed leiderschap. Zo zag kwam ik ook de 10 pagina’s heldere taal van de belastingdienst tegen. Mijn reflectie? Goede analyse visie + aanpak over de modernisering van de...

  Lees verder
 • 9 juni

  Leidinggeven aan een school doe je samen

  We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot sterke en gelukkige persoonlijkheden, toegerust met kennis, vaardigheden en zelfinzicht om een eigen weg te gaan. Dat gaat niet vanzelf, dat moet in scholen georganiseerd worden, samen met kinderen, ouders en vele andere partners. Leraren en hun leidinggevenden geven leiding aan dit proces. Zij zorgen dat er dag in dag uit...

  Lees verder
 • 19 mei

  Geen transformatie zonder helder kompas

  De decentralisatie van de taken op het gebied van de Jeugdzorg, Participatiewet en de AWBZ is in het stadium gekomen van het op orde krijgen van de nieuwe basis. Rollen, taken, verantwoordelijkheden en verrekeningsmogelijkheden worden duidelijk. Het gesprek over de vormgeving van de transformatie is gestart. Het begrip ‘vormgeving’ impliceert een zekere mate van maakbaarheid....

  Lees verder
 • 20 mrt

  Uitzondering op de regel

  Deregulering is meer dan het afschaffen van regels. Sterker in Amersfoort ligt de nadruk op het toegankelijker maken van regels en zoeken naar andere vormen van reguleren. Met deregulering probeert Amersfoort meer ruimte te laten aan de stad en haar rol (niet alles willen en kunnen bepalen) verder vorm te geven. Projectleider deregulering In Amersfoort ben ik strategisch...

  Lees verder
 • 18 mrt

  Meer focus en realisatiekracht met opgaven-gestuurd werken

  Door het veranderende speelveld en krappere budgetten zoeken publieke organisaties naar andere werkwijzen, om zo van toegevoegde waarde te blijven op het realiseren van maatschappelijk resultaat. Zo ook de provincie Groningen. Door middel van opgaven-gestuurd werken wil zij als middenbestuur haar realisatiekracht verhogen. Het is een kans om de samenwerking met partners en in...

  Lees verder
 • 11 mrt

  Fundamentele verandering van tussentijds sturen en verantwoorden

  Van papier naar gesprek, durven we dat wel? Veel gemeenten en provincies hebben het streven continu in gesprek te zijn met de ambtelijke organisatie en bestuurders over maatschappelijke doelen en resultaten. In de praktijk volgt het gesprek veelal pas na uitgebreide managementrapportages (maraps) en bestuursrapportages (beraps). We proberen de sturing en verantwoording op...

  Lees verder
 • 3 mrt

  Welke visie en strategie kies jij als zorg- of welzijnsaanbieder?

  De veranderingen in het sociaal domein zetten zorg- en welzijnsorganisaties voor nieuwe uitdagingen. Gemeenten zijn in hun nieuwe rol op zoek naar andere vormen van inkoop die passen bij de veranderende wereld. Hiervoor moeten gemeenten een goed beeld hebben welke aanbieders ze in hun regio hebben en wat ze bieden. Hoe speel je hier als zorg- en welzijnsaanbieder goed op in?...

  Lees verder
 • 27 feb

  Ontwikkeling nieuwe besturings- en managementfilosofie

  Een gemeente heeft de ambitie om te werken aan een duidelijke rolverdeling tussen raad, college en ambtenaren. Tegelijkertijd wil de gemeente een organisatiecultuur stimuleren van onderlinge loyaliteit, zodat vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid samengewerkt wordt aan de gemeentelijke opgaven. Het momentum is nu: raad, college en organisatie hebben de ambitie om het...

  Lees verder
 • 18 feb

  Kies door en kies bewust in samenwerking bij inkoop en contractmanagement

  Met de decentralisatie van zorgtaken in het sociaal domein bewegen we van centrale en technocratisch naar nabij en integraal. Een beweging die op veel plekken al leidt tot betere afstemming van de hulpverlening aansluitend op de eigen kracht van gezinnen We moeten echter ook onderkennen dat door de decentralisaties op het terrein van inkoop en contractmanagement een verlies...

  Lees verder
 • 14 jan

  Breng de visie terug in het contractmanagement!

  2015 wordt een spannend jaar, waarin burgers en gemeenten de effecten van de beleidsveranderingen in de zorg zullen ervaren. De verwachting is dat er zaken mis zullen gaan en de uitdaging is om dan niet in een regelreflex te schieten. Een uitdaging voor gemeenten is om de visie op het sociaal domein concreet te maken in de gehele cyclus van contractmanagement met aanbieders....

  Lees verder
 • 2014
  19 dec

  Medezeggenschap nieuwe stijl

  Bij onze opdrachtgever (een 100.000+ gemeente) staat 2014 in het teken van het jaar van de verandering. Dit jaar wordt afgesloten met een organisatie- en ontwikkelplan ‘Werken voor bestuur en stad’. De Ondernemingsraad (OR) is gevraagd hier een advies op uit te brengen, waarna deze begin januari definitief wordt vastgesteld door het college. En vanaf 2015 moet het ook...

  Lees verder
 • 19 dec

  Verdienmodellen onder de Participatiewet

  Het is de belofte van de Participatiewet: ook mensen met minder dan normale productiviteit aan het werk. Dat is winst voor iedereen. Echt werk, ook voor mensen met een beperking. Tegen een aangepast loon, dat past bij hun productiviteit, zodat het uit kan voor het bedrijf waar je werkt. En ook de gemeente is blij: meer mensen aan het werk, minder uitkeringen. SW-bedrijven...

  Lees verder
 • 11 dec

  “Aansluiten bij veranderingen in de samenleving door op organisatorisch én persoonlijke vlak beweging te creëren”

  De wereld verandert en ook de lokale overheid moet zich daar op zien aan te passen. Zo ook de sector Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Dordrecht. Ontwikkelingen in de samenleving zorgen ervoor dat het noodzakelijk is dat de sector aansluiting vindt bij opgaven uit de samenleving. Naast opgavegericht werken vraagt dit gebiedsgerichte sturing en aanpassingen in de...

  Lees verder
 • 27 nov

  Samen voor de Jeugd in Zuid-Holland Zuid

  De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben voor vergaande samenwerking in de decentralisatie Jeugd gekozen. Samen met zorgaanbieders hebben zij in 2013 in verschillende DOEtanks gewerkt aan de ontwikkeling van het regionale beleid voor de Jeugdhulp. Hiemstra & De Vries heeft de regio ondersteund om vanuit de verschillende inhoudelijke uitwerkingen tot één regionaal...

  Lees verder
 • 26 nov

  Contractmanagement in Alkmaar – 2015 en verder

  Gemeente Alkmaar werkt samen met de regio aan de vormgeving contractmanagement voor de decentralisaties Jeugd en de nieuwe Wmo. Onder contractmanagement verstaan we het proces volgend uit de vier stappen uit de onderstaande figuur. In de regio is gekozen voor samenwerken in een netwerkstructuur. Om het netwerk optimaal te ondersteunen richt Alkmaar een contractmanagement...

  Lees verder
 • 20 nov

  Van focus op het ‘Wat’ naar focus op het ‘Hoe’

  De samenleving zit in een transitie: van verticaal, centraal, top-down naar horizontaal, decentraal en bottom-up. Dit leidt voor voor onze opdrachtgever (een 100.000+ gemeente) tot een verandering van sturingsprincipes. Het directieteam van de gemeente is dan ook in gesprek over haar focus, de benodigde toegevoegde waarde in de organisatie, de onderlinge samenwerking en...

  Lees verder
 • 20 mei

  Met gerichte sturing op weg naar effectievere en efficiëntere wijkteams!

  Gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders bereiden zich voor op de nieuwe werkwijze die van ze wordt gevraagd in de transities van het sociaal domein. In het hele land zijn wijkteams gestart om ervaring op te doen met het integraal werken rondom gezinnen. Het integraal werken moet er voor zorgen dat gezinnen sneller, effectiever en uiteindelijk ook goedkoper worden ondersteund...

  Lees verder
 • 2013
  17 juli

  Minutenregistratie in de thuiszorg overbodig

  Omslachtige vormen van tijdregistratie, veel berichtenverkeer in de keten, complexe roosterplanning, rapportagedruk, te hoog ervaren werkdruk… Zorgaanbieders, medewerkers en cliënten in de extramurale Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zoals de thuiszorg, hebben last van de complexe uitvoeringspraktijk en bureaucratie die het thema ‘minutenregistratie’ met zich...

  Lees verder
 • 17 mei

  Benut hiërarchie en beperk bijwerkingen

  “De patiëntenzorg in het VU medisch centrum is ernstig in gevaar door een slepende ruzie”, kopte NU.nl in augustus 2012. Twee longartsen worden na deze ruzie tussen specialisten op non-actief gesteld. Een van de gevolgen van de ruzie is onjuiste informatieverstrekking door het bestuur aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie concludeerde dat het bestuur niet...

  Lees verder
 • 15 apr

  Rekenkameronderzoek: van papier naar gesprek

  Een oproep aan alle rekenkamers: help uw raad en college om uit de tredmolen van de spreadsheetdemocratie van steeds meer verantwoordingsinformatie te stappen. Ondersteun het gesprek tussen raad en college over de doelmatigheid van beleid door te onderzoeken mét de raad, in plaats van vóór de raad. Zo helpt u raad en college om het gesprek weer te voeren over de inhoud van...

  Lees verder