Leertraject Business Partner

De wereld om ons heen verandert. Bestaande systemen en processen remmen vaak verandering waar deze juist nodig is. Hierdoor komt de bedrijfsvoering onder druk te staan. Wij willen samen bouwen aan een eigentijdse bedrijfsvoering, onder het motto: ‘bedrijfsvoering maakt mogelijk’.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze bedrijfsvoering begint bij professionals. Er verandert immers pas iets als professionals zich anders gedragen. Ons leertraject richt zich op de ontwikkeling van bedrijfsvoeringprofessionals tot business partners. Een business partner is een vakmens wiens professionaliteit en persoonlijkheid samenkomen in zijn werk. In ons leertraject besteden we daarom aandacht aan vakinhoudelijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit van professionals.

Business partner als motor van de eigentijdse bedrijfsvoering

Hoe herken je de business partner?

 • Zij zoeken actief naar maatschappelijke en organisatorische opgaven en zien welke bijdrage bedrijfsvoering daaraan levert.
 • Zij verbinden zich met professionals in het primair proces door tijd te nemen om te luisteren en samen toegevoegde waarde te leveren aan een gemeenschappelijke einddoel.
 • Zij (h)erkennen de onbekendheid en complexiteit van de opgave en zijn in staat om op een goede manier om te gaan met de onzekerheid die hierbij hoort.
 • Zij kennen de opgaven in de brede bedrijfsvoering en zorgen voor samenhang.
 • Zij houden de ‘spelregels’ van de organisatie scherp voor ogen en weten ze werkbaar te maken in de praktijk.
 • Zij verstaan de kunst van het weglaten en durven activiteiten ter discussie te stellen die geen waarde toevoegen aan het proces en de uitkomst daarvan.

Succesvol ontwikkelen tot business partner

We vragen van professionals om hun vertrouwde gedrag (deels) achter zich te laten en nieuwe vaardigheden en competenties te leren. Dat gaat niet vanzelf. Wij ondersteunen het leren van deelnemers doordat wij:

 • in verschillende vormen, passend bij diverse leerstijlen, oefenen met nieuw gedrag;
 • nieuwe, onbekende routes verkennen door inspiratie van buiten te halen en te werken met voorbeelden waar het anders gebeurt;
 • geen haast maken met de verandering, maar tijd nemen om een veilige leeromgeving te creëren en ruimte te bieden om nieuw gedrag ‘gewoon’ te laten zijn;
 • voortdurend reflecteren op persoonlijke motivatie, successen en gemaakte fouten;
 • een gezonde leeromgeving creëren waardoor we met licht, zuurstof en beweging ons brein in staat stellen iets anders te doen.

Meer informatie over hoe wij kijken naar leren & ontwikkelen vind je hier.

Doelgroep

Ons leertraject richt zich op professionals in de bedrijfsvoering van publieke organisaties op advies- of beleidsniveau.

Programma op maat

Het leertraject business partner is ‘in-company’ en maken we altijd op maat. We starten met een uitgebreide intake waarin we organisatie- en persoonlijke doelen met elkaar verbinden. Deze aanpak sluit aan bij waar we in geloven: ‘al lerende werken’ en ‘al werkende leren’. We werken bij voorkeur met groepen van minimaal 6 en maximaal 12 personen.

De vier uitgangspunten vertaald naar het vak van de business partner

Professionals die zich in ons leertraject tot business partner ontwikkelen, zien wat nodig in de prakijk van hun publieke organisatie door: 

 • te vertalen, voorop te lopen en te versnellen; 
 • verspilling te minimaliseren en activiteiten zonder toegevoegde waarde weg te laten; 
 • kaders te stellen zodat er professionele handelingsruimte ontstaat; 
 • vanuit een geconcentreerde inrichting of sturing flexibel samen te werken. 

Vertalen, vooroplopen en versnellen

De tijd van ‘u vraagt, wij draaien’ is voorbij. Professionals werken vanuit een proactieve en coöperatieve houding aan maatschappelijke en organisatorische opgaven. Wij ondersteunen de beweging naar die houding, passend bij de persoonlijke voorkeuren, expertises, en werkzaamheden van de betrokken professionals. 

De kunst van het weglaten 

Professionals maken zich ‘de kunst van het weglaten’ eigen. Dat wil zeggen dat ze scherp zijn op het vaststellen en het vergroten van de (eigen) toegevoegde waarde en het tegengaan van verspilling van tijd, energie en geld. Bovendien leren zij om op verschillende niveaus het gesprek over toegevoegde waarde te initiëren en te voeren, zonder dat zij zich bedreigd voelen door het gevoel dat hun positie ter discussie staat.

Het stellen van kaders 

Publieke organisaties hebben behoefte aan flexibiliteit en regelruimte om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Toch hebben de spelregels van de organisatie ook een functie en kunnen we niet zonder. Professionals in de bedrijfsvoering die bij ons het leertraject volgen, leren balans te vinden tussen de kaders die zij moeten stellen en moeten bewaken en het bieden van ruimte. Niet alleen op papier maar ook in gesprek leren zij om regie te krijgen, te houden en in te zetten voor het uiteindelijke resultaat. 

Concentreren en flexibiliseren 

Om prioriteiten, mensen en middelen voortdurend af te stemmen op de maatschappelijke opgaven is het handig om de sturing op bedrijfsvoering te concentreren. Voor professionals in de bedrijfsvoering betekent dit dat zij laveren tussen een geconcentreerde sturing en afstemming met vakgenoten enerzijds en flexibele inzet en samenwerking met het primair proces anderzijds. In het leertraject is er volop aandacht voor de succesfactoren voor samenwerking en de wijze waarop partnerschappen en integraal werken versterkt kunnen worden. 

Meer informatie

Meer weten over het leertraject business partner? Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Ervaringen van trainers en deelnemers horen? Neem dan contact met ons op.

 

Betrokken collega's zijn onder andere :