Onderzoek, Analyse & Inzicht

Scherpe analyses en heldere inzichten helpen publieke organisaties vooruit.  Denk bijvoorbeeld aan hoe je een organisatieonderdeel slim inricht, hoe je (be)stuurt, wat we kunnen leren uit evaluaties van eerdere ervaringen, hoe je voorsorteert op de juiste afweging(en) of hoe je komt tot een efficiëntere manier van samenwerken met partners. Analyse & inzicht stimuleert de organisatieontwikkeling en helpt publieke organisaties beter presteren in maatschappelijke opgaven. We zien het dan ook als een belangrijk onderdeel van ons werk. 

 

Onze werkwijze in onderzoek, analyse & inzicht is pragmatisch, mensgericht en gefocust op de toekomst. Dit maken we concreet in de methode van onderzoek die we kiezen en de manier waarop we informatie uit de organisatie halen en verwerken. Door veel informatie op te halen uit gesprekken met mensen uit de organisatie, doen we recht aan de verschillende perspectieven die er zijn in een vraagstuk. Op basis van de onderzoeksresultaten kijken we bovendien altijd vooruit door te adviseren hoe de organisatie een stap kan zetten in de (door)ontwikkeling. 
 
Onderzoek, analyse & inzicht kennen we in verschillende vormen bij diverse opdrachtgevers uit publieke organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de volgende. 
 • Evaluatieonderzoeken
 • Doorlichtingen 
 • Inrichtings- en governancevraagstukken  
 • Handreikingen 
 • Onderzoeken voor rekenkamercommissies 
 • Vertalen van onderzoeksresultaten naar concrete ontwikkelpunten 

Handzaam en helder

Bij onze stijl van onderzoeken en rapporteren past het presenteren van handzame overzichten en heldere handreikingen. Je wilt er in de praktijk direct mee aan de slag en dat kan. Reken niet op dikke rapporten met uitputtende bijlagen, die zijn niet aan ons besteed. Pas als resultaten, analyses en inzichten onze opdrachtgevers direct helpen aan een volgende stap in (organisatie)ontwikkeling zijn we tevreden. 
 
Benieuwd hoe we onderzoek, analyse & inzicht in publieke organisaties gebruiken in organisatieontwikkeling? Doorpraten over de stappen die we hierin met verschillende opdrachtgevers zetten? Het graag echt werkbaar maken met elkaar? Neem dan contact met ons op
 • Nieuws & Inspiratie

 • 2018
  19 dec

  Onderzoek, analyse & inzicht in de praktijk: Gemeente De Bilt - Evaluatie functioneren Rekenkamercommissie

  De termijnen van een aantal leden van de rekenkamercommissie van de gemeente De Bilt lopen binnenkort af. Tijd om de spreekwoordelijke balans op te maken. De rekenkamercommissie is benieuwd hoe zij zich, met het oog op de wisseling van de wacht, goed voorbereiden op de gevolgen van het wetsvoorstel Versterking Decentrale Rekenkamers. Wij voerden deze...

  Lees verder
 • 28 sept

  Onderzoek, analyse & inzicht in de praktijk: Gemeente Westland - Alternatieven inkoop jeugdhulp

  Sinds 2015 is de Jeugdwet van kracht en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp. De gemeente Westland koopt samen met andere gemeenten uit het H10-samenwerkingsverband de jeugdhulp in bij jeugdhulpaanbieders. Om de administratie van de inkoop efficiënt te organiseren besloot de gemeenteraad van Westland samen met deze gemeenten een Inkoopbureau op te...

  Lees verder
 • 12 juni

  Rekenkamercommissies: toe aan volgende stap!

  Regelmatig worden wij door rekenkamercommissies gevraagd om onderzoek voor hen uit te voeren. Wij vinden het iedere keer weer een mooi om op deze manier op lokaal niveau meerwaarde te kunnen bieden.  Klassiek rekenkameronderzoek leidt tot meer verantwoordingsinformatie Het klassieke rekenkameronderzoek bestaat uit het verzamelen en analyseren van...

  Lees verder
 • 12 apr

  Onderzoek Hiemstra & De Vries met Regioplan: duurzame arbeidsparticipatie jonggehandicapten

  Samen met onderzoeksbureau Regioplan hebben we tussen de zomer van 2017 en dit voorjaar op verzoek van UWV gekeken naar processen en factoren die bijdragen aan duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten, een complex en actueel maatschappelijk vraagstuk. De wens bestaat om hier beter in te presteren en jonggehandicapten duurzaam mee te laten doen op de arbeidsmarkt. De...

  Lees verder
 • 2017
  15 juni

  Verkennend onderzoek naar Vrijkomende Agrarische Bedrijven

  Steeds meer agrariërs kunnen geen opvolging vinden. Gevolg is dat er steeds meer sprake is van vrijkomende agrarische bedrijven (ook wel VAB’s). Dit heeft invloed op de ruimtelijke kwaliteit (verrommeling landschap), leefbaarheid en sociaal economische positie van agrariërs. Daarnaast bevat veel van de agrarische bebouwing asbest.  In de provincie Overijssel gaat het om...

  Lees verder
 • 24 mei

  Toekomstbestendige bibliotheekondersteuning in Flevoland

  Mensen lezen en werken steeds vaker digitaal en met digitale bronnen. Dat maakt dat bibliotheken voor een belangrijke innovatieopgave staan. Met de komst van e-books verschuift hun taak van boeken uitlenen naar een plek voor ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling.  Provincies hebben (sinds de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is ingevoerd) de wettelijke...

  Lees verder