Wijk- en gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken is een term die je tegenwoordig veel hoort. Toch is gebiedsgericht werken niet nieuw; de afgelopen decennia was het al veel vaker een speerpunt in beleid. Denk aan stadsvernieuwing, het grote-stedenbeleid of de sociale wijkteams. Doordat de opgaven in gebieden zich steeds meer opstapelen (bijvoorbeeld stikstof en woningbouw) en doordat de leefbaarheid in sommige gebieden de laatste jaren onder druk is komen te staan, is er hernieuwde aandacht voor gebiedsgericht werken. Wat verstaan wij nu precies onder gebiedsgericht werken? Wij nemen je mee!

Adviesbureau gebiedsgericht werken

Wat is gebiedsgericht werken?
Gebiedsgericht werken is een manier van werken waarbij niet het beleid of thematische opgaven centraal gesteld worden, maar de vraagstukken in een bepaald gebied. Door te onderzoeken wat er speelt in een gebied en daar integraal naar te kijken en te handelen, vergroten organisaties hun realisatiekracht op deze plekken. Samenwerking tussen overheid, inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties is daarbij cruciaal.

Waarom gebiedsgericht werken?
Gebiedsgericht werken helpt op verschillende manieren:

 • Prioriteren. Integraal gebiedsgericht kijken helpt om de juiste keuzes te maken wanneer opgaven in gebieden zich opstapelen. Denk aan de energietransitie, mobiliteit en leefbaarheid;
 • Realisatiekracht. Gebiedsgericht werken helpt om goed aan te sluiten op wat er speelt in het gebied. Het vergroot de realisatiekracht. Dat is nodig omdat geboden oplossingen niet altijd aansluiten bij de werkelijkheid waar inwoners mee te maken hebben;
 • Participatie. Het geeft mogelijkheden voor participatie en andere samenwerking met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties in gebieden. Vaak hebben zij het gevoel niet goed gezien of gehoord te worden.

Wat zien we gebeuren?
Publieke organisaties werken ook nu al gebiedsgericht. Denk aan gebiedsontwikkeling of sociale wijkteams. Ook kennen organisaties vaak gebiedsgerichte functies, zoals de gebiedsmanager of wijkmanagers. Toch zien we een aantal uitdagingen als we kijken naar het gebiedsgericht werken in de praktijk. Organisaties zijn vaak onvoldoende ingericht op deze manier van werken:

 • Lijnsturing, opgavegericht werken en gebiedsgericht werken bestaan naast elkaar en maken sturing complex;
 • Het werken in gebieden wordt nog vaak vanuit het eigen domein of project benaderd;
 • Inwoners en andere organisaties zijn beperkt of te laat aangehaakt;
 • Er is een gebrek aan realisatiekracht en -capaciteit;
 • Initiatieven uit gebieden komen vaak boven op het reguliere werk;
 • Gebiedsfunctionarissen hebben vaak moeite om vraagstukken in de organisatie aanhangig te maken.

Waar moet je aan denken bij het vormgeven van gebiedsgericht werken?
Wij helpen organisaties om gebiedsgericht werkbaar te maken in de praktijk. Daarbij kijken we naar de volgende 5 aspecten:

 • Visie: wat wil je met gebiedsgericht werken bereiken? En wat is een logisch schaalniveau om je op te oriënteren?;
 • Sturing: hoe verhoudt het werken in gebieden zich tot opgaven en de inhoudelijke lijnorganisatie?;
 • Rollen: welke rollen zijn er nodig in een gebied, zowel ambtelijk als bestuurlijk?;
 • Instrumentarium: hoe komen we tot goede en gedragen planning in gebieden? Welke data en informatie is nodig? Hoe zorgen we voor inbedding bij de P&C-cyclus?;
 • Vaardigheden: welke vaardigheden en competenties hebben we te ontwikkelen om effectief samen te werken met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties?

Onze expertise
Wij helpen organisaties om antwoorden te formuleren op deze vragen en ontwikkelen mechanismen om op de gewenste manier te gaan sturen en werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het werkend krijgen van het gelijktijdige samenspel tussen opgave-gebieds-lijnsturing en het omgaan met concurrerende sturingslijnen of het aansturen of begeleiden van gebiedsteams.

Waarom kiezen voor Hiemstra en de Vries?
Onze adviseurs hebben veel ervaring binnen publieke organisaties. In onze advies- en ontwikkeltrajecten kijken we zowel naar de sturing en organisatie, als naar dynamieken en gedragspatronen. Wij stappen met ons vakmanschap in de situatie van jouw organisatie. Door vanuit de praktijk te starten, leren we over wat goed gaat en waar verandering nodig is.

 

 

Meer weten over gebiedsgericht werken of een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Jeroen Niemans of Veerle van de Winckel.

 

Houd onze LinkedIn pagina in de gaten voor updates over gebiedsgericht werken in de publieke sector.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries