Een houdbaar systeem

Het sociaal domein heeft een houdbaar systeem nodig

De uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van het sociaal domein staan sterk onder druk. Het huidige systeem loopt tegen zijn grenzen aan. De uitgaven in het sociaal domein zijn te hoog en onbeheersbaar terwijl de zorgvraag almaar toeneemt. Daarbij komt dat professionals te maken hebben met steeds meer regels in plaats van ruimte. Het roer moet om.

Wat is een houdbaar systeem?

Een systeem bestaat uit afzonderlijke, met elkaar samenhangende, of op elkaar inwerkende actoren. Het is continu in beweging en, als het goed functioneert, beweegt het systeem in de gewenste richting. Om te komen tot een houdbaar systeem voor het sociaal domein zijn enkele elementen essentieel: een duidelijke en gedeelde ambitie, toetsbare afspraken en wederzijds vertrouwen. In dit systeem zijn financiën, beleid en uitvoering krachtig met elkaar verweven. Het gezamenlijke doel bepaalt de richting. De kaders en keuzes zorgen ervoor dat geïnvesteerd wordt waar nodig is, gestopt wordt waar het moet en het slimmer gedaan wordt waar het kan.

Waarom is een houdbaar systeem nodig?

Een houdbaar systeem zorgt ervoor dat inwoners nu én de toekomst de juiste zorg op de juiste plaats krijgen. Vanuit een gedeelde ambitie en binnen de kaders wordt multidisciplinair samengewerkt op de opgaves die er zijn. Denk aan opgaves als normaliseren, besparen of het verminderen van administratieve lasten. De opgaves in het systeem vragen inzet en eigenaarschap vanuit verschillende hoeken: beleid, uitvoering en financiën. Alleen als deze (ontwikkel)gericht samenwerken is het systeem houdbaar. Opgavegericht werken met forecasting helpt gemeenten om zich, binnen dit systeem, voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen, waarbij wordt afgestapt van ad-hoc beslissingen of te veel aandacht uitgaat naar alleen de dagelijkse problematiek.

De komende jaren staan gemeenten nog meer onder druk doordat de financiële middelen vanuit het Rijk afnemen. Lees hier meer over hoe wij hieraan werken met een houdbaar systeem.

Uitdagingen van een houdbaar systeem

De maatschappelijke en financiële druk in het sociaal domein is zo hoog dat het een uitdaging is om heldere, gedeelde doelen en scherpe(re) keuzes te maken. Opgavegericht werken aan het houdbare systeem is geen druk op de knop. Het vraag tijd, inzet en vertrouwen. Elementen die juist de afgelopen jaren zijn afgebrokkeld.

Een houdbaar systeem geeft gemeenten een steviger stuur in handen om toekomstgericht te handelen Het vraagt een duidelijke strategie, een rechte rug en doorzettingsvermogen om dit te realiseren. Doorzettingsvermogen om iedere dag een stap te zetten richting de gedeelde ambitie, hiervan te leren en de volgende stap weer beter te zetten. Opgavegericht en wendbaar werken gaan hand in hand.

Onze expertise

Wij werken aan een houdbaar systeem door de financiële uitdagingen te verbinden aan de aan korte én lange-termijnbeleidsdoelen. Een duidelijk kader met heldere sturingsmechanismen, zodat tijdig de juiste keuzes gemaakt worden.

Wij begeleiden verschillende experts in de organisatie (zoals ervaringsdeskundigen, professionals, beleidsadviseurs en financials) bij het gezamenlijk formuleren van de opgaven van de gemeente of regio. Door te prioriteren ontwikkelen we een eenduidig financieel en beleidskader. Zo zorgen we ervoor dat de meest impactvolle opgaven uitgewerkt worden als businesscase met een behapbaar implementatieplan. Dit stelt het opgaveteam, de gemeente en de aanbieders in staat om te weten wat werkt, te sturen op resultaten en keuzes te maken om binnen budget te blijven. Zodoende benutten we onze kennis op het gebied van wendbaar -, opgavegericht – en datagedreven werken bij de ontwikkeling van een houdbaar systeem.

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries?

De afgelopen jaren werkten wij met veel plezier voor gemeenten, regio’s, zorgkantoren en uitvoeringsorganisatie om hun (gezamenlijke) systeem toekomstbestendig in te richten. Opdrachtgevers waarderen onze holistische aanpak: naast de harde kant (van systemen, structuren en processen), hebben wij altijd oog voor de zachte kant (organisatiecultuur, teamontwikkeling en leiderschap). Met kennis van de inhoudelijke uitdagingen, ontwikkelen we een gedragen én werkend systeem. Waarbij scherpe keuzes en kaders resulteren in logische en voorspelbare sturing vanuit wat werkt in de uitvoering.

Verder praten over een houdbaar systeem in het sociaal domein?

Neem dan contact op met Chiel, Gerco of Ralph.

  • ‭06-36422696‬
  • 06-51234236
  • 06-41364756
  • 06-47867413

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries