Datagedreven werken

De impact van data en digitale toepassingen op de opgaven waar we mee te maken hebben is groot. Informatie neemt geleidelijk aan een grotere rol in, waarbij de mogelijkheden en risico’s met betrekking tot zaken als privacy, AI en beveiliging toenemen.

Je zou kunnen zeggen dat data en informatie de steenkolen en diesel van de moderne publieke organisatie zijn. En hoewel dit besef vaak wel aanwezig is, blijkt het in de praktijk een uitdaging om uit alle applicaties binnen en buiten de eigen gemeente de juiste informatie te verkrijgen. De informatie is versnipperd, we hanteren meerdere definities van belangrijke termen en begrippen en ook de toegang tot informatie is niet goed geregeld. De opkomende markt voor Large Language Model (LMM)-systemen zoals ChatGPT bieden een zeer aanlokkelijk perspectief, maar dat vraagt een professionele en robuuste datavolwassenheid. Niet alleen de kansen zijn groot, ook de risico’s zijn enorm. We staan voor lastige en soms paradoxale keuzes over het beschikbaar stellen van onze informatie aan onze ketenpartners en de samenleving.  Als overheid werken we graag zo transparant mogelijk, maar dat mag niet ten koste gaan van onze waarden voor privacy en ethiek.

Met onze ondersteuning op het gebied van datagedreven werken ondersteunen we afdelingsmanagers, teamleiders, technologie-experts en informatieprofessionals in de keuzes en realisatie van datagedreven werken binnen de eigen organisatie.

Wat is datagedreven werken?

Datagedreven werken is een aanpak waarbij data en data-analyse centraal staan bij het nemen van beslissingen en het vormgeven van processen in een organisatie. Het omvat het verzamelen, analyseren en interpreteren van grote hoeveelheden gegevens om patronen en trends te ontdekken die kunnen leiden tot beter geïnformeerde beslissingen. Dit proces verbetert de efficiëntie, productiviteit en effectiviteit van de organisatie, het biedt namelijk inzichten die anders niet zichtbaar zouden zijn. Datagedreven werken stimuleert ook innovatie door nieuwe mogelijkheden te ontdekken en oplossingen te bieden voor complexe problemen. Tot slot bevordert het een cultuur van voortdurende verbetering en leren binnen de organisatie, aangezien beslissingen worden onderbouwd met concrete data in plaats van alleen op intuïtie of ervaring.

Waarom ontwikkelen op datagedreven werken?

Datagedreven werken geeft veel inzicht. Door datagedreven te werken kunnen overheden beleid baseren op concrete, objectieve gegevens, wat leidt tot meer effectieve en doelgerichte beslissingen. Realtime inzicht in maatschappelijke trends en problemen leidt tot beter en sneller inzicht in de veranderende behoeften van inwoners en ondernemers. Met behulp van (actuele en juiste) data ben je als overheid beter in staat om de dienstverlening beter af te stemmen op de behoeften van inwoners en ondernemers. Daarnaast biedt een excellente datapositie de beste entree om gebruik te maken van innovatieve oplossingen en systemen zoals LLM’s (zoals ChatGPT), interactieve dashboards (Selfservice BI), digital twinning en moderne dienstverleningsoplossingen.

Uitdagingen?

Veel organisatie worstelen met de vraag op welke wijze ze succesvol invulling kunnen geven aan datagedreven werken. Vraagstukken die hierbij vaak spelen zijn:

  • Hoe kom je tot een cultuur die datagedreven werken omarmt?
  • Hoe maak je de juiste afwegingen op het gebied van ethiek, privacy en security?
  • Op welke wijze organiseer je een centrale bron voor databevragingen?
  • Hoe trek je de juiste mensen aan en houd je ze gebonden aan de organisatie om met kennis en daadkracht uitvoering te geven aan datagedreven werken?

Onze aanpak

Wij vinden dat datagedreven werken essentieel is voor iedere overheid. Samen met de opdrachtgever beoordelen we waar de belangrijkste kansen en uitdagingen liggen. In concrete, maar haalbare stappen ondersteunen we onze opdrachtgevers om te komen tot een succesvolle datagedreven organisatie. Resultaten hierbij kunnen bestaan uit o.a.

  • Het opstellen van een breed gedragen visie op datagedreven werken
  • Het uitvoeren van een volwassenheidsbeoordeling op datagedreven werken
  • Trainen van medewerkers op databewustzijn (medewerkers laten ervaren wat datagedreven werken is)
  • Ondersteuning bij datagedreven werken om specifieke uitdagingen op te pakken.

Onze expertise

We hebben veel ervaring met het aanpakken van vraagstukken op het gebied van data en informatie. We kunnen een breed palet aan uitdagingen oppakken: Of het accent nu ligt op het opstellen van een langetermijnvisie, een concrete uitwerking met de diverse afdelingen en teams binnen de organisatie of het trainen en ontwikkelen op het gebied van vaardigheden. Waar nodig betrekken wij aanvullende expertise van binnen ons bureau (bijvoorbeeld op het gebied van opdrachtgericht samenwerken) of van buiten (bijvoorbeeld het inrichten van een eigen centrale informatievoorziening).

Waarom kiezen voor Hiemstra & De Vries

In een wereld waar data steeds meer centraal staat, begrijpt Hiemstra & De Vries dat datagedreven werken geen doel op zichzelf is, maar een middel om een organisatie naar nieuwe hoogten te leiden. Wij zien datagedreven werken als meer dan alleen een technische realisatie; het is een integrale bedrijfsstrategie die diep verweven is met de organisatiecultuur. .

Wie zijn onze trainers

Mariëlle van der Zanden: Heeft een stevige carrière als leidinggevende en inhoudsverantwoordelijke voor informatieontwikkeling binnen grote publieke organisaties. Zo was ze tot 2023 CIO van de gemeente Utrecht. Mariëlle kent de dynamiek en de uitdagingen om van intenties en ideeën te komen tot succesvolle toepassing binnen de organisatie,

Marc Buiks: Heeft 15 jaar ervaring in het oppakken, trekken en ondersteunen van innovatie- en informatieprojecten binnen de overheid. Heeft een aanstekelijk enthousiasme over het digitaal werkveld en weet deelnemers te boeien en te betrekken. Heeft invulling gegeven aan de datavisie van de gemeente Tilburg, de nulmeting datagedreven werken voor de gemeente Noordwijk en heeft als businessanalist voor de provincie Gelderland diverse complexe vraagstukken weten te vertalen naar een concrete en duidelijke datavraag.

Vrijblijvend een adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Mariëlle of Simon.

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries