Toekomstbestendig governance model voor regio U16, Utrecht Beschermd wonen

De regio U16 werkt sinds 2023 met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking heeft al een stevig richtinggevend fundament, maar Hiemstra & De Vries heeft regio U16 geholpen om de samenwerking verder te versterken. Dit deden we door duidelijkheid aan te brengen in de precieze taken, verantwoordelijkheden en de overlegstructuur.

Uitgangspunten en doel

In 2023 is de regio Utrecht (U16) gestart met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om de benodigde voorzieningen binnen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te realiseren. De overeenkomst maakt duidelijk wie welke taak heeft, hoe er samengewerkt wordt, en hoe er richting wordt gegeven aan beleid & uitvoering. Het was minder duidelijk hoe dit regionale overleg zich verhoudt tot andere regionale afspraken of hoe de lokale en regionale besluitvorming zich tot elkaar verhouden. Hiemstra & De Vries heeft geholpen bij het onder de loep nemen van het huidige besturingsmodel. Met als doel om een gedragen en slimme samenwerkingsstructuur te ontwerpen die recht doet aan de regionale opdracht en de lokale keuzes.

Wat hebben we gedaan?

Eerst hebben we de huidige samenwerking geanalyseerd. Het gaat dan om de op dat moment leidende afspraken, uitvoeringsplannen en beleidsstukken. Deze analyse hielp ons om in gesprek te gaan over verbetermogelijkheden. Deze gesprekken voerden we met verschillende betrokkenen, zoals beleidsadviseurs, projectleiders en de directeur van U10. Door vooral in te gaan op de ervaringen en wensen omtrent de samenwerkingsovereenkomst en eventuele verbetermogelijkheden, legden we het eigenaarschap volledig bij de betrokkenen. Deze uitkomsten van de gesprekken hebben we getoetst om een duidelijk en eenduidig beeld te krijgen.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van onze inzet is een advies voor het inzetten van een toekomstbestendig governance model. Dit governance model bestaat uit een doorlopende ontwikkellijn met een onderliggende praatplaat, die inzicht geeft in taken en verantwoordelijkheden en eventuele onderliggende overwegingen of keuzes. Met het model blijven de betrokken gemeenten eigenaar van hun eigen governance en de keuzes die ze hierin maken.

Meer weten over regionale samenwerking?

Neem dan contact op met Chiel Peters.

  • 06-47867413

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries