Sturen op de sociale opgaven van Amsterdam via de directie Wonen

Gemeentelijke opgaven in het sociaal domein zijn grotendeels afhankelijk van de resultaten die in het woondomein worden geboekt. De huidige Amsterdamse woningmarkt is uit balans; de betaalbaarheid staat zwaar onder druk en het daaruit voortkomende verdringingseffect leidt tot segregatie. De maatschappelijke lasten die voortkomen uit de opgaven rondom volkshuisvesting hebben grote sociaal-maatschappelijke gevolgen en   financiële consequenties voor de gemeente. De gemeente Amsterdam vroeg ons om advies over de meest effectieve organisatie van de directie Wonen.

Uitgangssituatie en doel
Op basis van een beknopte documentstudie kwamen wij allereerst tot een analyse van de belangrijkste opgaven voor de directie wonen:

  • Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad
  • Het toekomstbestendig maken van woningen voor de groeiende doelgroep 75-plussers
  • Het in samenhang benaderen van de huisvesting van kwetsbare groepen en de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten
  • Het versterken van wijken met een toenemende concentratie van kwetsbare bewoners
  • Onwenselijk gebruik van woonruimte tegengaan


Wat hebben we gedaan?
In interviews vroegen wij aan directeuren, managers, strategen en externe partners hoe effectief de directie Wonen is in het werken aan deze opgaven. Wij vergeleken daarbij de opgavesturing op het gebied van wonen met de organisatieprincipes van de organisatie. Ook keken we naar de sturingslijnen op het gebied van fysieke en sociale doelstellingen.


Wat is het resultaat?
Op basis van de documentstudie en de interviews gaven wij advies over hoe het gemeentelijk management team meer integraal kan sturen op de sociaal-maatschappelijke opgaven rondom volkshuisvesting. Allereerst adviseerden wij om de clusterdirecteur Sociaal opdrachtgever te maken voor de woonopgaven die de sociale doelstellingen het zwaarst raken. Ten tweede adviseerden wij om de opdracht om sociale kansen te benutten in fysieke opgaven te verdelen over alle directeuren binnen het cluster Ruimte & Economie, zodat de directeur Wonen hier niet alleen verantwoordelijk voor is. Ons advies heeft eraan bijgedragen dat de brugfunctie die de Directie Wonen vervult tussen sociale en fysieke doelstellingen verder is versterkt.

Wil je een vrijblijvend adviesgesprek inplannen?

Neem contact op met Ward.

  • 06-12040468

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries