Samenwerken aan een data-ecosysteem voor mobiliteit en duurzame verstedelijking

De realisatie van grote maatschappelijke opgaven in Nederland vraagt samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers. Professionals gebruiken ook wel de term ecosysteem voor de samenwerkende organisaties. Digitale voorzieningen en toepassingen zijn belangrijke componenten in deze samenwerking. In deze klantcase geven we weer hoe we die digitale voorzieningen mee vormgaven op het gebied van stedelijke mobiliteit.

Hiemstra & De Vries heeft ons heel goed ondersteund in dit proces; ze hebben een hele prettige rol gespeeld in de samenwerking met ministerie van I&W

Aline Wolswinkel-Kuikman - Directeur Gemeente Amersfoort

Introductie
De forse groei van de Nederlandse steden leidt, zonder aanvullende maatregelen, tot ongewenste maatschappelijke effecten als luchtvervuiling, logistieke problemen en verkeersopstoppingen. Dit vraagt om slimme keuzes en innovatieve toepassingen gericht op duurzame mobiliteit en meervoudig ruimtegebruik om te zorgen dat onze steden aantrekkelijk blijven voor inwoners én bedrijven. Om de ontwikkeling van innovatieve diensten te versnellen werken overheid, kennisinstellingen en bedrijven samen aan een data-ecosysteem voor slimme duurzame verstedelijking. Denk aan het ontwikkelen van systemen om te bepalen welke voertuigen de stad wel/niet in mogen, automatische snelheidsadaptatie en apps om gebruikers te helpen om keuzes te maken welke routes zij kunnen nemen en welke vormen van (deel)vervoer er beschikbaar zijn.

Uitgangssituatie en doel
Van zes betrokken G40-steden (Amersfoort, Apeldoorn, Dordrecht, Helmond, Heerlen en Zwolle) kregen we de opdracht om hen te ondersteunen bij het inhoudelijk formuleren van de opgaven, behoefte aan toepassingen en randvoorwaarden van gemeenten in het data ecosysteem. En daarnaast om hen gezamenlijk te begeleiden in het samenwerkingsproces met elkaar en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Achterliggend doel is om schaalbare oplossingen te ontwikkelen die in meerdere gemeenten toegepast kunnen worden. De gemeenten geloven dat samenwerking en opschaling noodzakelijk is om een wenkend perspectief te bieden aan de markt en om kennis samen te ontwikkelen.

Wat hebben we gedaan?
Gedurende zes maanden hebben we vanuit Hiemstra & De Vries de samenwerking begeleid tussen het ministerie van IenW, marktpartijen en de gemeenten om tot een nationale groeifondsaanvraag te komen voor een data-ecosysteem Dutch Mobility Innovations. Dit hield in: het begeleiden van werksessies tussen gemeenten en het ministerie van IenW, het opstellen en voorbereiden agenda van directie– en bestuurlijke overleggen, het analyseren coalitieakkoorden gemeenten, schrijven van inhoudelijke document met vraag van gemeenten aan de markt en het vertegenwoordigen van gemeenten tijdens bijeenkomsten met marktpartijen. Ook organiseerden we het beoordelingsproces om kansrijke voorstellen te selecteren en cofinanciering te inventariseren vanuit gemeenten.

Wat is het resultaat?
Gemeenten hebben met elkaar een document opgesteld met hun opgaven, behoeften, gebieden en vraag aan de markt, dat door IenW is gebruikt in de gesprekken met indieners van use cases. Daarnaast is voor indiening van de nationale groeifondsaanvraag een bereidverklaring ondertekend door de wethouders van de zes verschillende gemeenten. De gemeenten gaan nu aan de slag met IenW en marktpartijen om de innovatieve use cases toe te passen in de eigen gemeenten en de kennis en ervaringen hieruit met elkaar te delen en op te schalen naar de rest van de G40.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries