Provincie Zeeland en Erfgoed Zeeland

De provincie en het erfgoedhuis Stichting cultureel Erfgoed Zeeland zijn partners op het terrein van cultureel erfgoed. Erfgoed Zeeland is opdrachtnemer van de provincie Zeeland. Op jaarbasis wordt een prestatieafspraak opgesteld voor de taken en projecten die Erfgoed Zeeland uitvoert en waarvoor zij een integrale kostensubsidie ontvangt. Wij voerden een onderzoek uit met een lerende, op samenwerking gerichte aanpak.

De samenwerking stond de laatste jaren in toenemende mate onder druk. De provincie ziet zich genoodzaakt haar (financiële) beleid te dynamiseren en te innoveren en een meer stimulerende rol te spelen die gericht is op alle spelers in het werkveld. Voor de stichting was het – mede daarom – nodig om met nieuwe ogen naar haar opdracht en positie in het cultureel maatschappelijke veld te kijken en haar domeinopvatting door te ontwikkelen. Voor beide partners gold dat effectieve netwerksamenwerking meer aandacht nodig had.

De lerende en op samenwerking gerichte aanpak die wij in deze opdracht inbrachten, was belangrijk gezien de nadrukkelijke wens om met elkaar een nieuw toekomstperspectief te ontwikkelen, met een heldere invulling van rollen, taken en governance. Zowel binnen als tussen beide organisaties. Tijdens het onderzoek gaven we invulling aan samenwerking door (gezamenlijke) werk- en gespreksvormen te gebruiken die dáárop de nadruk legden, naast documentanalyse en één-op-één interviews. Ook boden we inspiratie door een benchmarkanalyse van andere provincies aan te bieden op de punten die voor beide organisaties van belang zijn. Zo werkten we daadwerkelijk van A naar B op de manier van B.

Het resultaat was dat het onderzoek zelf een instrument tot samenwerking werd in plaats van slechts een analyse-instrument. Moeilijke gespreksonderwerpen werden tastbaar en dragers van een gelijkwaardig gesprek. Zo konden we haalbare aanbevelingen en acties rapporteren, die bovendien konden rekenen op draagvlak en waarmee beide organisaties direct aan de slag konden. De rapportage was daarmee al een plan van aanpak, gericht op de toekomst.

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries