Limburg op weg naar een integrale aanpak voor de bebouwde omgeving

Begin februari 2024 hebben bestuurders van Nederlandse Provincies hun Provinciale Ruimtelijk Voorstel aan minister Hugo de Jonge aangeboden. Zo ook maakte de provincie Limburg een Ruimtelijk Voorstel dat invulling geeft aan de vraag van het Rijk om verbinding te leggen tussen doelen vanuit (sectorale) programma’s.

Het biedt overzicht en inzicht op hoofdlijnen in de samenhang tussen de grote opgaven in het fysiek domein en helpt in het gebiedsgericht en samenhangend aanpakken van de grote opgaven waar Limburg voor staat. Een aanpak die onderdeel is van dit Ruimtelijk Voorstel is een langjarige Limburgse Aanpak Bebouwde Omgeving (LABO) die de Provincie Limburg moet gaan helpen bij het uitvoeren van ‘de ruimtelijke puzzel’. Hiemstra & De Vries heeft meegeholpen om te komen tot een aanpak: een integrale strategie, met een inhoudelijk verhaal én een nieuwe werkwijze. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van uitvoerbaar omgevingsbeleid.

Je komt niet vooruit zonder samenhangende keuzes

Ook in Limburg liep tot nu toe de aanpak van onder meer energie, woningbouw, landbouw, klimaat en mobiliteit veelal langs sectorale plannen. Een mobiliteitsvisie, een woonvisie, een aanpak voor het landelijk gebied, etc. Dat maakt het moeilijk om samenhang te borgen en integrale keuzes te maken. Die samenhang is wel van groot belang, omdat keuzes voor de ene opgave consequenties hebben voor de andere opgave in ‘de strijd om de ruimte’. Provincies willen snelheid maken en voorkomen dat door het ontbreken van samenhangende keuzes, opgaven elkaar in de weg zitten en de uitvoering daardoor vertraagd.
Limburg is trots op haar landschap en is daarom zuinig op haar landelijk gebied. Dit betekent dat een groot deel van de ruimtelijke opgaven, samen komen in de bebouwde gebieden. En juist daar is de ruimte schaars en zijn de opgaven groot. Hiemstra & De Vries is gevraagd om mee te bouwen aan een overkoepelend verhaal en een integrale aanpak voor deze bebouwde gebieden. Met als doel om samenhang aan te brengen in de ruimtelijke keuzes die gemaakt worden en daarmee richting te geven aan de toekomst van Limburg.

Inhoud en aanpak gecombineerd

In een korte periode hebben we als buitenboordmotor de Provincie Limburg op weg geholpen met een compact advies dat bestaat uit een inhoudelijke en organisatorische component. Inhoudelijk stelden we een raamwerk voor met ontwikkelprincipes om richting te geven aan ruimtelijke keuzes die gemaakt moeten worden. Ook stelden we voor om aan de hand van gebiedsprofielen de ontwikkelprincipes gebiedsgericht uit te werken. Maar minstens zo belangrijk was de organisatorische component. Hierin is opgenomen hoe de provincie effectiever en integraler kan gaan (samen)werken. Wij hebben voorstellen gedaan voor een andere, structurele werkwijze en overlegvormen. Voorbeeld is om structureel overleg te hebben tussen de afdelingen wonen, ruimte ne mobiliteit. Deze werken alle drie aan het voornemen om te verdichten rondom OV-knooppunten. Dat wordt uitgewerkt in het kader van de omgevingsvisie, de mobiliteitsvisie en de uitwerking van de woondeal. Door hierin samen op te trekken wordt beleid meer met elkaar in lijn gebracht en versterken deze elkaar.

Resultaat: beweging gedurende de opdracht

In deze opdracht zochten we echt sámen met onze opdrachtgever naar de inhoud, processtappen en organisatorische randvoorwaarden. Voor ons is dit nodig om sturing te geven aan de wens om integraler samen te werken. Al voordat er een eindproduct lag, is de gewenste beweging op gang gekomen en zijn er nieuwe overlegvormen gestart. Die helpen Limburg om scherpere keuzes te maken in hun ruimtelijke aanpak en omgevingsbeleid.

 

 

Wil je meer weten over verkenningen van nieuwe opgaven in het fysieke domein, of de ontwikkeling van uitvoerbaar omgevingsbeleid?

Neem contact op met Jeroen Niemans via jeroen.niemans@hiemstraendevries.nl of 06 – 15 41 48 65.

 

  • 06-15414865

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries