Lerende evaluatie sociale wijkteams bij gemeente Almere

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten op wijkniveau het sociaal domein gaan inrichten. De wijze waarop dit gebeurt, is verschillend. De gemeente Almere heeft bewust gekozen voor een netwerkorganisatie van vier partners. Deze partners brengen deskundige en specialistische kennis in binnen de wijkteams, en ondersteunen inwoners daarmee vakinhoudelijk. De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een convenant. De gemeente Almere heeft Hiemstra & De Vries gevraagd om na 1 jaar een evaluatie uit te voeren. De evaluatie geeft een concreet beeld van het functioneren van het consortium en biedt aanknopingspunten ter verbetering van de bestuurlijke afspraken.

Wat hebben we gedaan?

Voor ons staat ‘leren en ontwikkelen’ hoog op de agenda. Vanuit deze benadering hebben wij alle betrokkenen zowel individueel als in hun groep gesproken. Onze vragen droegen bij aan reflectie op ieders eigen rol en positie en spiegelden op de onderlinge verhoudingen en besluitvormingsprocessen. Zo werd er ook al geleerd tijdens de evaluatie. In alle gesprekken hebben we de succesfactoren uit de afgelopen jaren naar boven gehaald en vroegen we door op wat iedereen het consortium gunt. De focus lag op het waarderen van successen in plaats van het tot op het bot fileren van mislukkingen. Dit inspireerde iedereen zonder dat we het moeilijke gesprek uit de weg gingen.

Wat is het resultaat?

Het eindresultaat is niet alleen een evaluatie, maar vooral concreet handelingsperspectief waar betrokkenen snel mee aan de slag kunnen.

Wil je meer weten over lerend evalueren?

Neem dan contact op met Loek Schueler.

  • 06-51244026

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries