Leidinggeven aan digitale transformatie in Amersfoort

Steeds meer leiders in de publieke sector voelen zich bewust onbekwaam als het gaat om digitale transformatie. Zij onderkennen dat de impact van digitale trends en ontwikkelingen op de samenleving groot is, maar vinden het vaak nog lastig om deze te vertalen naar hun eigen organisatie. ‘Hoe kunnen we data en digitale technologie benutten? Wat betekenen deze nieuwe ontwikkelingen voor de manier van werken en welke competenties vraagt dit van medewerkers?’ Digitaal leiderschap gaat wat ons betreft om het doorzien van deze impact en het ondernemen van actie, ook al is nog veel onzeker.

Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk, daar had ik nog geen idee van toen ik hieraan begon. Die nieuwsgierigheid houd ik vast.

Deelnemer

Uitgangssituatie en doel
De gemeente Amersfoort wil dat leidinggevenden meer “vertrouwen en comfort” ontwikkelen in het leidinggeven aan digitale transformatie. Daarom besloot de gemeente om haar eigen medewerkers daarin te ondersteunen met de leergang ‘Leidinggeven aan digitale transformatie’. Doel van de leergang is om in de organisatie een gezamenlijk beeld te creëren over waar Amersfoort nu staat, duidelijkheid te scheppen over een gezamenlijke ambitie en het versterken van de samenwerking binnen de organisatie en met de partners. Gedachte is dat de leergang helpt om nog succesvoller te worden in het benutten van digitale technologie en een gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijk portfoliomanagement vorm te geven. Dat Amersfoort ook al veel doet blijkt uit de vele voorbeelden van deelnemers (zoals RPA toepassing die veel administratief werk bespaart, de samenwerking van Amersfoort met allerlei partners op terrein van digital twinning: Earth Valley).

Wat hebben we gedaan
We hebben een leergang opgezet voor 120 medewerkers gedurende een periode van twee jaar met twee sporen. Het eerste spoor is met directie en management waar we de impact van digitalisering op de organisatie doordenken en bespreken wat er nodig is aan voorwaarden om hier een succes van te maken. Wat vraagt dit van het persoonlijk en gezamenlijke leiderschap? In het tweede spoor volgen de directie en managers samen met iemand uit hun eigen team vijf online modules en ontmoeten zij elkaar in werksessies. De groepen bestaan uit 10-12 deelnemers die in 3 maanden dit traject doorlopen. Hierin werken de collega’s in duo’s aan de ontwikkeling van een concreet idee en toepassing.

Samen met de collega’s van Amersfoort maakten we de inhoud van spoor I en II op maat, zodat deze past bij de context en werkwijze van Amersfoort. In spoor II hebben we in de online modules naast voorbeelden van andere organisaties ook veel voorbeelden van Amersfoort zelf opgenomen. En werkten we samen met collega’s uit Amersfoort. Dit heeft onder ander geresulteerd in een programma met in elke werksessie een collega die een onderdeel verzorgt: zoals een scrumgame, portfoliogame en de Strength Finder.

Wat is het resultaat
In spoor I hebben we drie dagdelen verzorgd en in spoor II hebben inmiddels drie groepen de leergang doorlopen en zijn groep 4, 5 en 6 gestart. Elke sessie is geëvalueerd met een rapportcijfer en na elke groep hebben de deelnemers feedback gegeven op de leergang. De uitkomsten hiervan zijn gedeeld met de stuurgroep.

De sandwich tussen spoor I en spoor II maakt dat er beweging en vooruitgang ontstaat.  Na de leergang weten deelnemers wat de digitale transformatie inhoudt, zijn zij zich bewust van welke impact dat heeft op de samenleving, gemeenten én hun eigen werkveld, wat het ambitieniveau is van Amersfoort en hoe de gemeente dat ambitieniveau gaat realiseren. Na de leergang hebben de deelnemers ook een uitgewerkt projectvoorstel wat zij kunnen indienen bij het portfoliomanagement.

Nu de volgende stap zetten

Neem contact op met Marc of Jaring.

  • 06-28969488
  • 06-53675600

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries