Een (financieel) beheersbare toekomst in gemeente Eindhoven

Een zee aan mogelijkheden en keuzes, dat is wat veel gemeenten ondervinden met de komende kanteling in 2026, ook wel het ravijnjaar genoemd. Dan belanden gemeenten namelijk tussen het oude financiële systeem en het nieuwe, dat per 2027 van kracht wordt. Zij lopen hier gezamenlijk ruim 3 miljard euro door mis, waardoor hun begrotingen onder grote druk komen te staan. Om het gemeentelijk beleid sociaal sterk en betaalbaar te houden zijn heldere keuzes nodig. De gemeente Eindhoven staat ook op zo’n kruispunt. Zij heeft de ambitie om strategischer te sturen op de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Lees hieronder verder hoe wij de Gemeente Eindhoven geholpen hebben met keuzes maken met hulp van een masterplan.

Uitgangssituatie en doel

We zien het veel: gemeenten krijgen steeds meer te maken met knellende budgetten. Het dwingt hen om meer te sturen op de uitgaven. Zo wilde ook de gemeente Eindhoven meer grip krijgen op de financiën die binnenkomen en op wat er wordt uitgegeven. Hiemstra & De Vries is gevraagd een strategie te ontwerpen die de gemeente Eindhoven in staat stelt op de lange termijn een beheersbare koers te varen.

Wat hebben we gedaan?

In de aanpak stonden we allereerst stil bij het leren van andere gemeentes die op hetzelfde kruispunt hebben gestaan. We inventariseerden de werkzame elementen bij zeven voorbeelden uit het land. We richtten ons op de thema’s organisatie, sturing, monitoring, de vertaling van lange-termijndoelen naar korte-termijnacties en vakoverstijgend werken. Allemaal belangrijke principes om een bestendig systeem te ontwikkelen. Vervolgens hebben we achterhaald wat de gemeente Eindhoven nodig heeft om deze elementen te vertalen naar de eigen praktijk. We hebben het leereffect uitgebreid door interviews te organiseren waarbij de afdelingen financiën en beleid met elkaar om de tafel gingen. Zo werd direct gezamenlijk eigenaarschap gecreëerd.

Wat is het resultaat?

Door de interviews hebben we een gedeeld draagvlak kunnen creëren. Verschillende domeinen kunnen elkaar nu beter en zoeken elkaar consequenter op wanneer ze voor een belangrijke opgave staan. Alle leerelementen en adviezen met betrekking tot inrichting en een houdbaar systeem hebben we in een multidisciplinair masterplan gegoten, waar de gemeente Eindhoven nu zelf stap voor stap invulling aan gaat geven.

Wil je meer weten over innovatief bezuinigen?

Neem gerust contact op met Chiel of Gerco.

  • 06-47867413
  • ‭06-36422696‬

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries