Doorontwikkeling van netwerkorganisatie KOOS Utrecht: structuur in lijn met opgaven

KOOS Utrecht levert sinds 2020 de specialistische jeugdhulp in de helft van alle Utrechtse wijken. De druk op netwerkorganisaties als KOOS neemt door toenemende schaarste (van mensen en middelen) en complexe casuïstiek onverminderd toe. Wij hebben KOOS geholpen om de organisatiestructuur aan te laten sluiten op de grote opgaven én bij de rol in de netwerken in wijk en stad.

Uitgangspunten en doel

In drie jaar tijd is er door KOOS een stevig fundament voor de organisatie neergezet. Tegelijkertijd is KOOS in een volgende fase terechtgekomen: de organisatie is gegroeid en er is meer scherpte nodig, zowel op de inhoudelijke opgaven, als op de implicaties van het wijkgericht werken. Hiemstra & De Vries helpt KOOS om de huidige organisatiestructuur tegen het licht te houden van de missie, visie en meerjarenstrategie. Dit met als doel om KOOS door te ontwikkelen als gezonde organisatie met een structuur die dat faciliteert, zodat ontwikkelen, besturen én bestendigen mogelijk is en blijft.

Wat hebben we gedaan?

We zijn gestart met het uitwerken en doorleven van het jaarplan en de meerjarenstrategie, waarbij de nadruk lag op het prioriteren van de belangrijkste stedelijke opgaven. Aan de hand hiervan zijn we in gesprek gegaan over de huidige én de gewenste organisatiestructuur: welke structuur draagt bij aan het realiseren van deze opgaven? Naast een kernachtige uitwerking van de organisatiestructuur, met bijbehorende rolbeschrijvingen en overleg- en besluitvormingsstructuur, hebben we ook gewerkt aan de vertaling naar de praktijk. Want we realiseren ons dat de (gewenste) verandering binnen de organisatie, zowel inhoudelijk als qua structuur, alleen van de grond komt als houding en gedrag mee veranderen. Bij deze ontwikkeling heeft de zachte kant altijd de plek gekregen die nodig was. Door scherp te spiegelen op ‘oud’ en ‘nieuw’ gedrag, zijn oude patronen doorbroken en heeft het, vanuit de meerjarenstrategie, opgavegericht samenwerken vorm gekregen.

Wat is het resultaat?

Het resultaat van onze inzet is een compacte en gedragen uitwerking van de organisatiestructuur, met rolbeschrijvingen, een praktische invulling van de overlegtafels en helderheid over de mandatering. En belangrijker nog, een gezamenlijk proces waarin alle betrokken collega’s kritisch hebben meegedacht over de rollenstructuur binnen de organisatie. Dit heeft een positieve invloed gehad op het werkplezier en de effectiviteit van de collega’s. Daarnaast hebben we bij de afronding bewust gezorgd voor voldoende en concrete evaluatiemomenten. Een structuur is nooit leidend, maar ‘volgt’ en verdient eens in de zoveel tijd, ook in de toekomst, gerichte aandacht.

Meer weten over sturen op ontwikkelopgaven?

Neem contact op met Ralph Hanekamp.

  • 06-51234236

We werken aan impactvolle cases.

Bekijk onze cases
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries