8 maart 2017

Weet wat je inkoopt

Gemeenten in Nederland kopen steeds meer in. Dit komt doordat gemeenten steeds meer taken uitbesteden aan de markt. De decentralisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat het bedrag waarvoor gemeenten inkopen steeds groter is geworden. Dit leidt tot vragen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van inkopen. Wat kopen we als gemeente in? Houden we voldoende rekening met de (aanbestedings-)regels?

Hoe meer gemeenten inkopen, hoe meer aandacht nodig is om de doelmatigheid en rechtmatigheid van de inkopen te waarborgen, of anders gezegd: om overzicht over alle inkopen te houden en scherp te zijn op het afwegen van de inkoop- en aanbestedingsregels. Een hulpinstrument hiervoor is een gemeentebrede inkoopkalender.

Gemeentebrede inkoopkalender: inzicht en overzicht in alle inkopen

Op de inkoopkalender staan alle lopende en toekomstige inkoopopdrachten. De kalender geeft inzicht in opdrachtwaarde, de start- en einddatum van contracten en de eventuele risico’s die aan de orde zijn (juridisch ingewikkeld, financieel onzeker, politiek gevoelig et cetera).

Naast het opstellen van de inkoopkalender, hebben we een werkproces ontworpen dat inkopers en inkoopadviseurs ondersteunt in het actualiseren van de inkoopkalender. Het bijwerken van de inkoopkalender is namelijk een dynamisch proces, dat gedurende het jaar periodiek aandacht vraagt.

Inzicht voor ondernemers

De inkoopkalender is niet alleen waardevol voor de medewerkers binnen de gemeente, maar ook voor ondernemers in de regio. Door een vereenvoudigde versie van de kalender op de gemeentelijke website openbaar te maken, weten ondernemers welke aanbestedingen aanstaande zijn en kunnen zij zich tijdig inschrijven en hun interesse kenbaar maken. Dit kan helpen als een gemeente de lokale economie en deelname van lokale ondernemers wil versterken.

Heeft jouw organisatie ook behoefte aan overzicht en inzicht in de inkopen? Neem dan contact met ons op. 

Deel dit bericht