Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028

In Nederland hebben alle kinderen recht op een kansrijke, gezonde ontwikkeling. We wensen een samenleving die investeert in de jeugd als dragers van de toekomstige samenleving. Ongeacht waar je wieg heeft gestaan, moet iedereen kunnen rekenen op goede zorg en nazorg indien dat noodzakelijk is. Maar hoe balanceren we tussen de financiële beheersbaarheid en een goede kwaliteit van de Jeugdzorg? Het huidige systeem vraagt namelijk om fundamentele veranderingen. Duidelijke keuzes zijn nodig die perspectief bieden om het stelsel houdbaar en beter te organiseren. Het moet anders: doorgaan op de huidige weg betekent nog grotere financiële en kwalitatieve risico’s. De Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 is de ontwikkelagenda voor de toekomst. Deze agenda moet leiden tot een positieve omwenteling van de jeugdzorg die naarstig op zoek is naar stabiliteit. In het kort moet de hervormingsagenda de jeugdhulp expliciteren, vergroten en verduurzamen.

Dertig vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen van professionals, brancheverenigingen van aanbieders, VNG, jongeren, ervaringsdeskundigen, en het Rijk (hierna de Vijfhoek genoemd), zijn sinds de zomer aan de slag om deze agenda van wal te duwen. Een goede ketensamenwerking tussen deze partijen is even noodzakelijk als onvermijdelijk om tot constructieve keuzes te komen. Tegelijkertijd toont de omvang van de Vijfhoek ook de complexiteit van deze maatschappelijke opgave. De partijen moeten elkaar hierin vinden en dat vraagt om wederzijds begrip, vertrouwen en het besef dat men afhankelijk is van elkaar voor een toekomstbestendig jeugdzorgstelsel.

Inhoudelijk is de opdracht alles behalve eenvoudig. De agenda is gericht om de systemische vragen ook daadwerkelijk systemisch op te lossen. Niet vanuit een blauwdruk, maar met een duidelijk ontwikkelperspectief waarin leren door doen centraal staat. Uiteraard binnen duidelijke kaders en een vooropgesteld doel die door iedereen is onderschreven. Om een voorbeeld te geven: hoe bepalen we de reikwijdte van de Jeugdzorg? Is die voor iedereen, of alleen voor de jeugdigen die het nodig hebben? En wie bepaalt dit dan? Duidelijk is dat in de huidige situatie het te vaak voorkomt dat de jeugdigen met lage problematiek te zware zorg krijgen en de jeugdigen met zware problematiek juist niet (of heel laat) de zorg krijgen die ze nodig hebben. De Vijfhoek dient ook keuzes te maken over thema’s als toegankelijkheid, regionalisering, de rol en verantwoordelijkheden van gemeenten, de kwaliteit en effectiviteit van interventies, en de financiële houdbaarheid. Hiervoor zijn diverse werkgroepen opgezet om de thema-domeinen van de agenda uit te werken, waarbij de Vijfhoek intensief samenwerkt om haar doelen zo goed mogelijk te bereiken.

Als een ijkpunt in dit proces, mocht Hiemstra & De Vries – als procesbegeleider – een tweedaags congres organiseren in opdracht van VWS. In de eerste plaats ter inspiratie van de agendamakers en daarnaast om hen een vliegende start en een gevoel van samenhorigheid mee te geven.

Hiemstra & De Vries is als organisatieadviesbureau ervaren in het begeleiden van strategische trajecten zoals de Hervormingsagenda en werkt mee aan maatschappelijke opgaven. Geïnspireerd of wil je meer weten over het begeleidende traject van de Hervormingsagenda? Neem dan gerust contact op met Chiel Peters of Jaring Hiemstra.

Actuele berichten Kennis & Inzicht

Bekijke alle berichten
arrow_forward
arrow_back

2024 Copyright - Hiemstra & De Vries